Hlavní navigace

Změnu zdravotní pojišťovny musí zaměstnanec oznámit včas

2. 9. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Neoznámení změny zdravotní pojišťovny může přinést potíže zaměstnavateli i zaměstnancům. Kvůli opomenutí může čekat zaměstnance úhrada penále vyměřeného zaměstnavateli i pokuta od zdravotní pojišťovny.

Důležitou povinností každého zaměstnavatele při uzavření pracovního poměru se zaměstnancem je jeho přihlášení příslušné zdravotní pojišťovně. Přihlašuje se vyplněním a odesláním tiskopisu „Hromadné oznámení zaměstnavatele“. Čtěte více: Pracovní poměr.

Zaměstnavatel tak oznamuje pojišťovně, že od tohoto data bude platit pojistné za svého zaměstnance. Stejný tiskopis použije zaměstnavatel pro odhlášení zaměstnance při rozvázání pracovního poměru a pro sdělení dalších skutečností, které mají vliv na odvod zdravotního pojištění.

V případě, že zaměstnavatel přijme do pracovního poměru zaměstnance pojištěného u zdravotní pojišťovny, kde ještě nemá pojištěné žádné zaměstnance nebo již přijatý zaměstnanec změní zdravotní pojišťovnu, musí zaměstnavatel nejprve učinit přihlášení do registru zaměstnavatelů u dané pojišťovny.

Změna zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny nabízí svým pojištěncům nadstandardní (rozšířenou) zdravotní péči, programy slev a výhod, možnost stát se členem klubu pojištěnců atd. Čtěte více: Zdravotní pojištění jako skrytá daň. Jak na výpočet u OSVČ?

Pojištěnci tak mohou změnit zdravotní pojišťovnu a získat zajímavé produkty pro sebe i členy své rodiny.

JANA CHLOUBOVÁ, specialistka externí komunikace Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP), pro business server Podnikatel.cz uvedla, že ke dni 31.12.2007 bylo u VZP registrováno 6 535 622 osob V období mezi 31.12.2006 a 31.12.2007 došlo ke snížení počtu pojištěnců o 32 065 osob, tj. o 49 %.

Druhá největší veřejná pojišťovna na českém trhu (hned po VZP) Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR evidovala k 31.12.2007 celkem 1 064 961 pojiš­těnců. Je to o 26 619 více než ke stejnému datu roku 2006, tj. o 2,56 %.

Počty pojištěnců se zvyšují i některým menším zdravotním pojišťovnám, například Hutnická zaměstnanecká pojišťovna zaznamenala v prvním čtvrtletí roku 2008 nárůst pojištěnců o 0,38 % (z 52 859 evi­dovaných k 31.12.2007 na 354 216 pojištěnců k 31.3.2008).

Zdravotní pojišťovnu může pojištěnec změnit pouze jednou za dvanáct měsíců a vždy jen začátkem kalendářního čtvrtletí.

Změna tedy může nastat:

  • 1. ledna,
  • 1. dubna,
  • 1. července nebo
  • 1. října.

Změnit pojišťovnu v jiném období je možné jen při vstupu zdravotní pojišťovny do likvidace, při zavedení nucené správy nad zdravotní pojišťovnou nebo při zjištění nerovnováhy v hospodaření zdravotní pojišťovny, pokud Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásí den změny ve sdělovacích prostředcích.

Při změně zdravotní pojišťovny je nutné vyplnit na nejbližší pobočce příslušný formulář, předložit doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklad o existenci trvalého pobytu na území ČR), dále název a sídlo zaměstnavatele pojištěnce. Čtěte více: Jak na zdravotní pojištění u brigád v Česku a v zahraničí?.

V případě, že pojišťovnu mění osoba samostatně výdělečně činná, předkládá fotokopii živnostenského oprávnění a doklad vystavený dosavadní zdravotní pojišťovnou o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu (pokud OSVČ podnikala v předcházejícím kalendářním roce).

Anketa

Vyměřila Vám pojišťovna někdy penále?

V případě souběžných pracovních poměrů i souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností je pojištěnec vždy pojištěn jen u jedné zdravotní pojišťovny. Čtěte více: České pastičky na zaměstnance, kteří podnikají.

Změnu samozřejmě oznamuje všem svým zaměstnavatelům.

Povinnosti zaměstnance při změně zdravotní pojišťovny

Zaměstnanec při nástupu do nového zaměstnání sdělí svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Změní-li v průběhu zaměstnání zdravotní pojišťovnu, často si neuvědomí, že je jeho povinností nahlásit tuto změnu do 8 dnů zaměstnavateli.

Na základě nahlášení změny zaměstnavatel přihlásí zaměstnance u nové pojišťovny a odhlásí u předešlé pojišťovny. Od tohoto data bude odvádět pojistné na zdravotní pojištění nové zdravotní pojišťovně. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci podání informace o změně pojišťovny písemně potvrdit. Čtěte více: Zdravotní pojišťovny dluhy neodpouštějí. Nikdy a nikomu.

V případě, že zaměstnanec včas oznámil změnu pojišťovny a zaměstnavatel nadále platil pojištění předešlé pojišťovně, má zaměstnanec důkaz o včasném podání této informace. Je tedy v jeho zájmu si potvrzení o změně pojišťovny od zaměstnavatele uschovat.

Pokud pojišťovna zjistí, že zaměstnavatel odváděl pojistné jiné pojišťovně, doměří dlužné pojistné, včetně penále. Zaměstnavatel má právo penále vzniklé neoznámením nebo pozdním oznámením změny pojišťovny požadovat po zaměstnanci. V případě rozvázání pracovního poměru může být dodatečně vyměřené penále vymáháno i po bývalém zaměstnanci.

skoleni_27_5

Podle § 44 zákona o veřejném zdravotním pojištění může za nesplnění oznamovací povinnosti příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč a zaměstnavateli až do výše 200 000 Kč. Při nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem uloží pokutu pouze zaměstnavateli.

Počet pokut za nesplnění oznamovací povinnosti (což je dále mj. neoznámení nástupu a ukončení zaměstnání, vzniku nebo zániku povinnosti státu platit zdravotní pojištění aj.) se centrálně za VZP nesleduje. Souhrnné údaje jsou k dispozici pouze na jednotlivých územních pracovištích. Celkově můžeme uvést, že za rok 2007 bylo ve VZP uděleno celkem 6089 pokut, z toho za nesplnění oznamovací povinnosti je do 20 % těchto případů. Jenom zlomek z nich jsou pokuty za nenahlášení změny zdravotní pojišťovny, uvedla JANA CHLOUBOVÁ.

Zaměstnavatel by přesto měl nejen při přijímání zaměstnanců do pracovního poměru, ale i v průběhu zaměstnání příležitostně upozorňovat na povinnost zaměstnanců oznamovat změnu zdravotní pojišťovny a další skutečnosti, jež mohou mít vliv na správný odvod pojistného.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).