Hlavní navigace

Jak na daně v daňové evidenci

13. 8. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Daňový kalendář podnikatele obsahuje termíny a povinnosti. A podnikatel vyplňuje daňová přiznání a především platí daně. Jak se vypořádat se zaplacenou daní v daňové evidenci? Zaplacená daň není vždy daňově uznatelným výdajem.

Osoba, která obdrží oprávnění k podnikatelské činnosti je povinna podat do 30 dnů přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně, u finančního úřadu. Lhůta začne běžet následující den po dni právní účinnosti povolení nebo oprávnění podnikat nebo po dni, kdy začne osoba provozovat výdělečnou činnost. Pravidla registrace daňových subjektů upravuje § 33 Zákona o správě daní a poplatků.

Registraci předkládá poplatník správci daně na tiskopise, který vydává ministerstvo financí. Správce daně přidělí zaregistrovanému podnikateli daňové identifikační číslo a o provedené registraci vydává osvědčení. Daňové identifikační číslo obsahuje kód CZ a část, která je obecným identifikátorem. U fyzických osob je tímto identifikátorem rodné číslo podnikatele.

Pro začínajícího podnikatele to znamená, že po návštěvě živnostenského úřadu nebo Centrálního registračního místa, kde si žádá o vydání živnostenského oprávnění, navštíví finanční úřad, aby se zaregistroval jako plátce daně, přičemž musí dodržet lhůtu 30 dnů.

Čtěte více: Je rodné číslo na faktuře nesmysl? Ne, realita všedního dne.

Jaké daně platí živnostník?

Daň z příjmů fyzických osob

Každý živnostník, který provozuje podnikatelskou činnost podává přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Podnikatel, který zaplatí daň z příjmů ze svého zisku, uhrazenou daň považuje za výdaj, který nebude ovlivňovat příští základ daně z příjmů.

Podnikatel sám vypočítá základ daně. Základ daně u podnikatele, který vede daňovou evidenci, je rozdíl mezi příjmy a výdaji, které ovlivňují základ daně. Rozdíl příjmů a výdajů může podnikatel snížit o nezdanitelnou část základu daně podle § 15 zákona o daních z příjmů a o odčitatelné položky podle § 34 zmíněného zákona. Současná sazba daně činí 15 % z upraveného základu.

Čtěte více: Podrobněji k vybraným změnám zákona o daních z příjmů 2009

Daň z příjmů fyzických osob se nevztahuje pouze na příjmy podnikatele. O dani z příjmů se bavíme také ve vztahu k zaměstnancům podniku. Podnikatel, který má zaměstnance určí výši zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Zaměstnavatel vypočítá za své zaměstnance daňovou povinnost, kterou odvede finančnímu úřadu. Daň z příjmů zaměstnance je daňově uznatelný výdaj a podnikatel snižuje o tyto zaplacené daně svůj daňový základ. Ptáte se proč? Podnikatel určí zaměstnanci hrubý příjem, který zaměstnanci nevyplatí. Zaměstnanec dostane na svůj účet pouze čistou mzdu, avšak osobní náklady na mzdy jsou ve výši hrubé mzdy, proto si může jako daňový výdaj podnikatel odečíst jak zálohu na daň z příjmů, tak i povinné pojistné, které strhává z hrubého příjmu zaměstnancům a dokonce i případné srážky ze mzdy.

Čtěte více: Výplata mzdy a povinnosti zaměstnavatele 2009

DPH

Podnikatelé, kteří jsou plátci DPH, evidují DPH do deníku příjmů a výdajů jako položky, které neovlivňují základ daně. U neplátců DPH se daň nerozlišuje a je součástí nákupní ceny. Neplátce daně částky DPH nevyčísluje.

Plátcem daně se může stát podnikatel povinně takzvaně ze zákona. Jedná se o podnikatele, jejichž obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhl částku 1 miliónu korun. Plátcem se stane povinně i podnikatel, který pořizuje zboží z jiného členského státu EU, pokud hodnota pořízeného zboží přesáhne za kalendářní rok 326 tisíc korun.

Čtěte více: DPH není nikdy dost aneb shrnutí legislativních změn

Plátce daně se ale může stát podnikatel i dobrovolně na základě vlastní žádosti. Dobrovolným plátcem jsou především podnikatelé, jejichž zákazníci jsou v převaze také plátcem DPH.

Čtěte více: Daňová evidence u plátce DPH

Platba či příjem DPH neovlivní u plátce DPH základ daně. Ale existují i výjimky. Jednou z nich je vrácená DPH při změně režimu, tj. pokud se z podnikatele neplátce DPH stává plátce DPH. Takový podnikatel udělá inventuru a může zpětně uplatnit z nákupů majetku, zboží či materiálu, který má stále v evidenci, DPH. Finanční úřad vrátí DPH při změně režimu zpět podnikateli.

Co vy a daňová kontrola?

Daň silniční

Podnikatel, který chce uplatňovat výdaje na provoz dopravních prostředků jako výdaje, které sníží základ daně z příjmů, musí platit silniční daň. Zaplacená silniční daň je daňovým výdajem i v případě, že pro podnikání používá podnikatel automobil, který není zahrnutý v obchodním majetku firmy. Snížit základ daně z příjmů si může podnikatel o zaplacenou silniční daň, kterou uhradil druhý z manželů, který je v zapsán v technickém průkazu.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Čtěte více: Podnikatel na cestách. Jak uplatnit cestovné do nákladů?

Sledujte daňový kalendář na severu Podnikatel.cz

Daň z nemovitostí

Další daní, se kterou se v podnikatelském životě můžete setkat je daň z nemovitostí. Zaplacená daň z nemovitostí je daňovým výdajem, tj. sníží základ daně z příjmů podnikatele, pouze za předpokladu, že daň uhradí vlastník nemovitosti.

Čtěte více: Výdaje na provoz kanceláře sníží základ daně

MM_socky3

Jste v pronájmu a platíte daň? Pozor, pokud máte smluveno v nájemní smlouvě, že zaplatíte daň z nemovitostí místo pronajímatele, který je vlastníkem, zaplacená daň není daňově uznatelným výdajem a nesníží základ daně podnikatele.

Ostatní daně

Již méně často se setkáme při podnikání s daní z převodu nemovitosti, daní dědickou a darovací. Zaplacená daň z převodu nemovitostí je daňovým výdajem, na rozdíl od dědické a darovací daně, o které snížit základ daně nelze.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).