Hlavní navigace

Platíte daně, když dáváte nebo dostáváte vzorky zboží? Poradíme

21. 9. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Jak je to se vzorky, které dostáváte nebo je poskytujete svým obchodním partnerům? Poradíme vám, jak s nimi zacházet v souvislosti s daněmi a účetnictvím.

V rámci podnikatelské činnosti se setkáváme s problematikou pořízení vzorků a také s problematikou poskytování vzorků svým obchodním partnerům. Tato oblast je upravena následujícími právními předpisy:

Daň z přidané hodnoty

V návaznosti na závaznou evropskou směrnici upravující systém DPH v rámci Evropské unie (článek 16 Směrnice Rady 2006/112/ES) a také dle § 13 odst. 8 písm. c) českého zákona o DPH poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti plátce se výslovně nepovažuje za dodání zboží za úplatu, tedy nepředstavuje ani žádné zdanitelné plnění. V souladu se základním principem DPH, kdy předmětem této daně jsou zásadně pouze úplná plnění, tak bezúplatné poskytnutí obchodních vzorků není vůbec předmětem této daně podle § 2 zákona o DPH.

V tomto případě poskytovatel vzorků (výrobce zboží) nemůže vystavit daňový doklad o jejich poskytnutí, a to ani se základem daně 0 Kč. Daňové doklady lze vystavit pouze na uskutečněná zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně, případně na úplatu přijatou předem na tato plnění. Vystaví-li poskytovatel doklad na „vzorky zdarma“ ve výši 0 Kč, potom se jedná o blíže nespecifikovaný doklad (tedy potvrzení) o bezúplatném předání obchodních vzorků. V praxi se však tyto doklady nerozlišují a může se stát, že se vzorky obdržíme i daňový doklad, který jak je uvedeno výše, daňovým dokladem nemůže být.

Čtěte také: Čtěte jak správně archivovat účetní a daňové doklady

Přestože bezúplatné poskytnutí obchodních vzorků není předmětem daně, má plátce zachován plný nárok na odpočet daně na vstupu z přijatých zdanitelných plnění použitých pro uskutečnění poskytování obchodních vzorků a souvisejících činností. Zde je nutno upozornit na ustanovení § 100 odst. 2 zákona o DPH, kdy je plátce povinen i o těchto plnění vést evidenci pro účely DPH.

Daň z příjmů

Daňová uznatelnost poskytovaných vzorků je obsažena v naplnění podmínek stanovených v § 24 odstavci 1 zákona o daních z příjmů. Je nutno posoudit, zdali poskytované vzorky jsou výdaji (tedy náklady) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů toho, kdo je poskytuje. 

Vzorky dodávaného zboží jsou přirozeným a v mnoha případech nutným nákladem výrobce. Jsou to například vzorky kosmetiky a potravin vkládané do dámských časopisů nebo třeba vzorky minibalení koření, které je přilepeno u běžného balení vybraného druhu koření. V tomto případě nejde o dar nebo jinou formu reprezentace výrobce (ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP), ale o snahu podpory prodeje vlastního zboží a výrobků, o jejich názorné přiblížení potenciálním zákazníkům s možností jeho vyzkoušení. Na závěr lze konstatovat, že z pohledu poskytovatele je možno považovat poskytnutí obchodního vzorku za náklady reklamního charakteru.

Čtěte také: Vyplatí se dobrovolná registrace k DPH? Poradíme vám, kdy ano, a kdy ne

Z pohledu příjemce vzorku se postupuje v návaznosti na účtování, buď žádný zdanitelný příjem nevzniká, nebo se jedná o provozní výnos, ale v žádném případě nevzniká povinnost k dani darovací.

Účetnictví

Jak budeme účtovat o poskytnutých vzorcích, záleží na tom zda:

1. vzorky zůstávají ve vlastnictví poskytovatele

Potom bude poskytovatel účtovat na analytickém účtu 132, aby odlišil, že dané zboží se nachází u jiné osoby. Bude-li vzorek při testech příjemce zlikvidován, bude poskytovatel účtovat o provozních nákladech, tedy MD 504 D 132.

Příjemce sleduje poskytnutý vzorek na podrozvahových účtech.

V případě, že poskytnuté vzorky nebudou zlikvidovány k rozvahovému dni, měly by být poskytovatelem inventurovány, obdobně jako jiné zásoby evidované na účtu 132. Obdobně by měl i příjemce tyto vzorky vedené v podrozvahové evidenci inventurovat.

2. vzorky se stávají majetkem příjemce

  • Příjemce vzorku může tento vzorek použit k provedení zkoušky nebo testu bez využitelného výstupu. V tomto případě nebude o vzorku účtovat, neboť pro něj nepředstavuje žádný hospodářský přínos.
  • Příjemce vzorku použije tento vzorek k provedení zkoušky nebo testu, jehož výsledkem je určitý využitelný výstup. V tomto případě ocení vzorek reprodukční cenou (kvalifikovaným odhadem) a bude účtovat o provozním výnosu MD 112 (132) D 648. Neboť přijetím vzorku nabyl jistou majetkovou hodnotu. Po provedení zkoušky bude účtováno do nákladů MD 501 (504) D 112 (132)
  • Příjemce vzorku použije tento vzorek k běžnému provoznímu využití ve výrobě. Nejprve je nutno ocenit vzorek reprodukční cenou a zaúčtovat provozní výnos MD 112 D 648. Při spotřebě vzorku ve výrobě nutno účtovat o nákladech MD 501 D 112.

Ke všem vzorkům, které jsou poskytovány a o kterých je účtováno do spotřeby, by měl být přiložen jednoduchý zápis, ve kterém by mělo být uvedeno, kde a kdy se konala presentace výrobků či zboží a kolik vzorků bylo rozdáno při dané akci. Např. v rámci ochutnávek kávy, nápojů a potravin v různých obchodních řetězcích.

školení účto leden 23 Kučerová

Pro svou presentaci si výrobce může zhotovit kolekci výrobků, které předvádí. Při předvádění mohou být tyto vzorky poškozeny (ušpiněny), a  proto mohou být zlikvidovány a vyřazeny ze zásob. Jelikož se jedná o výrobky, je nutno postupovat v souladu s § 24 odst. 2 písm.zg). zákona o daních z příjmů.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).