Hlavní navigace

10 změn, s nimiž se museli v roce 2015 vyrovnat zaměstnavatelé a jejich účetní

23. 12. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
V roce 2015 se zaměstnavatelé a jejich mzdoví účetní rozhodně nenudili. Připomeňme si, co letošní rok přinesl. Ne vše zůstalo k dnešnímu datu ve stejné podobě.

Rok 2015 je nenávratně u konce. Přinesl mnoho dobrého, ale tradičně i spoustu nových povinností a legislativních komplikací. Připomeňme si, čím vším si museli projít zaměstnavatelé, potažmo jejich mzdoví účetní a personalisté.

Pracující důchodci a sleva na dani

Na přelomu roku 2014 a 2015 řešili zaměstnavatelé zpětné uplatnění slevy u pracujících důchodců. Ti si totiž podle novely zákona o daních z příjmů nemohli uplatnit v letech 2013 až 2015 základní slevu na dani. S čímž ovšem nesouhlasil Ústavní soud, tudíž jim byla možnost uplatnění slevy opět navrácena. A to nejen za období roku 2014 do rozhodnutí Ústavního soudu, ale v řadě případů i zpětně za rok 2013 (pokud zaměstnaný důchodce o slevu požádal, avšak zaměstnavatel v souladu se zákonem ke slevě nepřihlédnul). Tyto situace bylo třeba vyřešit podaným daňovým přiznáním či ročním zúčtováním. Čtěte více: Sleva u pracujících důchodců za rok 2013 z pohledu zaměstnavatele

Sleva za umístění dítěte

Novelou zákona o daních z příjmů byla zavedena nová sleva na dani „za umístění dítěte“, kterou bylo možné uplatnit již pro rok 2014. Bylo potřeba nastudovat nové podmínky uplatnění, tj. kdo a jakým způsobem ji uplatní, na která „zařízení péče o děti předškolního věku“ a další. Neuplynul ani rok od zavedení této novinky a již je tu další novela, která podmínky uplatnění zásadně mění. Již se nejedná o široký okruh zařízení péče o děti předškolního věku, ale o užší pojetí definované nově zákonem o daních z příjmů jako „předškolní zařízení“. Změny se ovšem projeví až při uplatnění slevy za umístění dítěte za rok 2016, podmínek uplatnění slevy za rok 2015 se nedotknou. Podrobněji: Nejdůležitější nastávající změny pro zaměstnavatele

Zabránění zneužívání životního pojištění

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Rok 2015 nebyl pro zaměstnavatele jednoduchý. Bylo třeba nastudovat a aplikovat řadu změn.

Počínaje rokem 2015 byly upraveny podmínky uplatnění nezdanitelných částí základu daně v oblasti životního pojištění, obdobně to platí u příspěvků (benefitů) zaměstnavatele na tento produkt. Pro využití daňových výhod museli zaměstnanci změnit stávající smlouvy investičního životního pojištění. Jednalo se o původní smlouvy, které umožňovaly pravidelné výběry z mimořádného účtu životního pojištění. Pokud pojištěnci stávající smlouvy nezměnili, podléhá příspěvek zaměstnavatele dani z příjmů a odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Navíc si vlastní příspěvky neuplatní jako nezdanitelnou část základu daně při ročním zúčtování. Od roku 2015 je rovněž zavedena desetiletá lhůta dodanění při porušení podmínek životního i penzijního připojištění. Zaměstnanec si formou podaného daňového přiznání dodaní přijaté osvobozené příspěvky zaměstnavatele (podle § 6 zákona o daních z příjmů) a dříve uplatněné nezdanitelné části základu daně (podle § 10 zákona o daních z příjmů). Čtěte více: Našli jsme díru ve změnách daňových výhod penzijního a životního pojištění 2015

Diferencované daňové zvýhodnění na děti

Zaměstnanci si od ledna 2015 poprvé uplatnili diferencované daňové zvýhodnění na děti ve společně hospodařící domácnosti. Daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě se zvýšilo o 200 korun měsíčně a na třetí a další dítě o dalších 100 korun měsíčně. Jedná se o děti ve společně hospodařící domácnosti, které splňují podmínky dle zákona o daních z příjmů, tj. je možné na ně uplatnit daňové zvýhodnění. Což vyžadovalo mnohem pečlivější spolupráci rodičů a jejich zaměstnavatelů při posuzování nároku na toto zvýhodnění. Bylo nezbytné potvrzení, nejen že druhý z rodičů si u svého zaměstnavatele daňové zvýhodnění neuplatňuje, ale zda a v jaké výši je druhým z rodičů daňové zvýhodnění uplatněno. Nehledě o komplikovaných situacích, kdy se ve společné domácnosti vyskytují děti jak společné, tak děti druhého z nesezdaných partnerů. Obdobně při změnách v průběhu roku. Ovšem i zde došlo aktuálně k novým právním výkladům, které v určitých situacích dosavadně zavedený postup zásadně mění. Podrobněji v článku: Máte v pořádku daňové zvýhodnění? Doporučované postupy neplatí

Změny zákona o zaměstnanosti a inspekci práce

Neméně důležité byly změny zákona o zaměstnanosti a inspekci práce. Hlavně změny v oblasti zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob a jejich uplatnění v náhradním plnění a nové pokuty dle zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce. Některé se zvýšily, jiné zcela nově zavedly. V řadě oblastí musí být zaměstnavatelé mnohem pečlivější. Zavedly se například sankce za překročení maximálního rozsahu práce v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr či za porušení povinností v souvislosti s ukončováním zaměstnání, zejména se jedná o řádné doručování zápočtového listu dle zákoníku práce. Čtěte více: Zápočtový list při skončení zaměstnání nejen vydat, ale i doručit

Nový pokyn GFŘ

Generální finanční ředitelství vydalo nový pokyn k uplatňování zákona o daních z příjmů. Především bylo nutné základní výkladový pokyn k zákonu o daních z příjmů aktualizovat o změny, které do něj byly vneseny daňovými novelami z roku 2014 a 2015. Pokynem byl například stanoven postup při výpočtu úroku obvyklého nebo upřesněno, co se považuje za vlastní příjmy manželky (manžela) pro posouzení limitu 68 000 tisíc korun. Jelikož dlouhodobě činilo potíže přiřazení, do kterého období příjmy vztahující se k měsíci prosinci předchozího roku zahrnout, rozhodlo se Generální finanční ředitelství tuto situaci upřesnit. Čtěte také: Blíží se zúčtování příjmů za rok 2015. Nezapomeňte na pokyn D-22

Změny ve zdravotním pojištění

Snad nejvíce změn čekalo na zaměstnavatele v druhé polovině roku 2015. Počátkem září nabyly účinnosti změny ve zdravotním pojištění. Jedná se o změny v doložení pojištění při dlouhodobém pobytu v cizině se současným odhlášením z našeho systému zdravotního pojištění, ale i možnost změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech vždy jednou za 12 kalendářních měsíců. Čtěte více: Pobyt v zahraničí je nutné zdravotní pojišťovně doložit 

Exekuční srážky i z dohod o provedení práce

Novela občanského soudního řádu rozšířila od měsíce září okruh příjmů, z nichž se provádí exekuční srážky. Nově také z dohody o provedení práce, výsluhového příspěvku vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů a příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Všechny tyto změny se zaměstnavatelů dotýkají. Z dohod o provedení práce se dosud exekuční srážky neprováděly, nově je budou provádět a v té souvislosti jim přibudou další povinnosti spojené se zjišťováním, zda jsou proti zaměstnanci vedeny exekuce, případně jejich pořadí. A to i u dohod krátkodobých s odměnou do 10 000 korun. Čtěte také: Exekuce nově i z dohod o provedení práce, účetní z toho zešediví

Změny zákona o zaměstnanosti

Počínaje 1. říjnem 2015 byla omezena možnost pobírání podpory členům obchodních společností či družstev. Nyní je rozhodující, zda je žadatel o podporu v den podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti členem obchodní společnosti či družstva, bez ohledu na výši odměny. Zkrátka ten, kdo je v postavení člena obchodní společnosti nebo družstva dle § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s) zákona o zaměstnanosti, nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá. Jedná se o jednatele, společníky, komanditisty, členy představenstva či dozorčích rad a další statutáry či osoby, které mimo pracovněprávní vztah vykonávají činnost pro obchodní společnost či družstvo. Výjimku mají pouze členové bytových družstev. Čtěte více: Jste členem obchodní společnosti? Podporu v nezaměstnanosti už nedostanete

Daně 23 konec

Další významnou změnou je zavedení nové náhradní doby, doby pracovní neschopnosti. Nové podmínky budou pro řadu uchazečů o zaměstnání výhodnější, ovšem je třeba se s nimi seznámit. Některým by pracovní neschopnost ve výpovědní době mohla následnou podporu v nezaměstnanosti výrazně snížit. Podrobněji: Nemoc jako nová náhradní doba pro účely podpory v nezaměstnanosti

Novela zákoníku práce

Se stejnou účinností, a to od 1. října 2015, se změnil i zákoník práce. Přinesl například možnost zrušit dohodu o provedení práce (stejně jako dohodu o pracovní činnosti) dohodou smluvních stran, výpovědí s uvedením důvodu či bez uvedení důvodu nebo okamžitým zrušením. V zákoníku práce se rovněž kompletně upravila problematika odpovědnosti za škodu, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jedná se o nově upravené paragrafy 248 až 275 zákoníku práce, kde jsou přenesena dosavadní přechodná ustanovení jen s drobnými úpravami. Například se zde reagovalo na některé změny souvisejících předpisů a napravily se některé nepřesnosti v pojmosloví jako reakce na nový občanský zákoník účinný od ledna roku 2014. Současně se novým nařízením vlády č. 276/2015 Sb., upravily postupy pro výpočet a určení bolestného a ztížení společenského uplatnění. Čtěte více: Zákoník práce byl novelizován. Dohody o provedení práce se mění

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).