Hlavní navigace

Daňové slevy 2010

26. 1. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Změny zákona přinesly nejasnosti v uplatnění slev invalidních důchodců a souběhů nároku na starobní důchod. Kdy je nutné použít nový tiskopis Prohlášení k dani a kdy postačí tiskopis stávající, vysvětluje zástupce daňové správy.

Již v průběhu roku 2009 zákonodárci projednávali několik variant protikrizových opatření, s předpokládanými dopady na zdanění fyzických osob. Nejvýraznější změnou nakonec bylo navýšení výdajových paušálů u příjmů z podnikání podle zvláštních právních předpisů a z jiné samostatné výdělečné činnosti a mírné navýšení daňového zvýhodnění na děti. Novinkou je způsob uplatnění slevy pro poživatele invalidních důchodů, která navázala na zavedení sytému třístupňové invalidity od roku 2010. Čtěte více: Leden bude ve znamení nejen „úsporného“ balíčku

Daň z příjmů fyzických osob zůstává i v roce 2010 v 15% výši. I nadále je základem tzv. superhrubá mzda. Ve stejné výši zůstává i daňový bonus. Jeho minimum je alespoň 100 Kč, maximum 52 200 Kč ročně. Sociální pojistné v roce 2010 činí 34 %. Původně schválené snížení se nekoná. Zákonem o státním rozpočtu ČR bylo o jeden rok odloženo. Čtěte více: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2010 

Změny ve slevách na dani platné od 1.1.2010

Daňové zvýhodnění na dítě je zvýšeno z 10 680 Kč na 11 604 Kč, tj. 967 Kč měsíčně. Podle předpisů upravujících důchodové pojištění se ruší členění na plný a částečný invalidní důchod. Názvosloví invalidních důchodů bylo změněno. A to tak, že částečný invalidní důchod byl nazván invalidním důchodem pro invaliditu I.a II. stupně a plný invalidní důchod byl nazván invalidním důchodem pro invaliditu III. stupně. Výše ročních slev na dani z důvodu pobírání invalidního důchodu zůstala pro rok 2010 prakticky stejná. Nadále platí výše ročních slev platných pro rok 2009. Roční sleva poživatele invalidního důchodu pro invalidu prvního nebo druhého stupně bude 2510 Kč, tj. 210 Kč měsíčně. Poživatel invalidního důchodu třetího stupně si uplatní roční slevu ve výši 5040 Kč. Měsíční sleva činí 420 Kč. Přehled slev v porovnání s roku 2009 ukazuje následující tabulka.

Slevy na dani a daňové zvýhodnění
Sleva na dani 2009 2010 2010 (měsíčně)
Poplatník 24  840 Kč 24  840 Kč 2070 Kč
Manželka/manžel v domácnosti 24 840 Kč 24 840 Kč jen v ročním zúčtování
Částečný invalidní důchod 2520 Kč x x
Plný invalidní důchod 5040 Kč x x
Invalidní důchod prvního nebo druhého stupně x 2520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod třetího stupně x 5040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 16 140 Kč 1345 Kč
Student do 26 let věku 4020 Kč 4020 Kč 335 Kč
Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě 10 680 Kč 11 604 Kč 967 Kč
 – maximální daňový bonus 52 200 Kč 52 200 Kč 4350 Kč
 – minimální daňový bonus 100 Kč 100 Kč 50 Kč

Nový tiskopis Daňového prohlášení

Ministerstvo financi samozřejmě reagovalo na legislativní změny novým tiskopisem Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Jedná se o změnu v tiskopise u vzoru č. 20 – vydaného pro zdaňovací období roku 2010 oproti vzoru č. 19 v tom, že tato se týká pouze úpravy textu v části I. pod bodem 2. písm. a) a b) a bodu 3. písm. b), např. slova „plný invalidní důchod“ byla nahrazena slovy „invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“ a slova „částečný invalidní důchod“ se nahrazují slovy „invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně“, vysvětluje Petra Homolová, tisková mluvčí Finančního ředitelství v Ostravě. Doporučuje použít vzor Prohlášení č. 20 např. u zaměstnanců s nástupem do zaměstnání v roce 2010 a u těch, kteří budou podepisovat nové Prohlášení pro účely uplatnění slevy na dani na invalidní důchod nebo daňové zvýhodnění na zletilé dítě (dále jen slevy). Zaměstnavatelé 2010: Souhrn nejdůležitějších změn

U ostatních zaměstnanců pro zdaňovací období roku 2010 je možno používat i předcházející, již podepsané vzory č. 17 – 19 tiskopisu Prohlášení (např. na zdaňovací období roku 2009) pro účely uplatnění slev, avšak za předpokladu, že plátce daně vyznačí veškeré změny na tiskopisu Prohlášení v souladu s platným zněním zákona o dani z příjmů pro zdaňovací období roku 2010. Je ale důležité, aby si zaměstnavatelé nový vzor tiskopisu Prohlášení vyzvedli na finančních úřadech nejpozději počátkem roku 2010.

Změny v prokazování nároku souvislosti se zavedením třístupňové invalidity

Od roku 2010 je zaveden jeden stupeň invalidity, který se člení do tří stupňů podle poklesu pracovní schopnosti. Rozlišuje se tedy první, druhý a třetí stupeň. S tím souvisí i její prokazování pro účely měsíční nebo roční slevy na dani. Sleva na invaliditu se zaměstnavateli nově prokazuje:

  • nejpozději do 15. února dokladem o výplatě důchodu z důvodu, že pobírá invalidní důchod prvního až třetího stupně
  • potvrzením správce daně (finančního úřadu) podle místa bydliště poplatníka o tom, že pobírá jiný důchod z důchodového pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, nebo jestliže zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu. A nebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni.

Souběh starobního a invalidního důchodu

Zákonodárce přitom v § 35 ba nevylučuje souběh invalidního důchodu prvního a druhého stupně s nárokem na starobní důchod, ovšem v ustanovení o prokazování u zaměstnavatele tato varianta schází. Jak vysvětluje Petra Homolová z Finančního ředitelství v Ostravě, je přitom souběh nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu v zákoně o dani z příjmů definován pouze pro daňové účely a nikterak nesouvisí se souběhem nároku na důchod tak, jak tento pojem vykládají orgány sociálního zabezpečení. Čtěte více: S novým rokem přicházejí daňové změny

V případě, že zaměstnanec prokáže zaměstnavateli, že se v jeho případě jedná o nárok na slevu na dani z důvodu souběhu nároku na invalidní důchod a starobní důchod, vzniká zaměstnanci nárok na odpočet základní slevy na poplatníka a současně slevy na dani z důvodu invalidity I. a II. stupně či III. stupně, a to i za okolnosti, že zanikl nárok na invalidní důchod I. a II. stupně či III. stupně.

O souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu lze hovořit rovněž v případě, pokud poživatel plného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu dosáhl věku 65 let před 1. lednem 2010. Takovému poplatníkovi zaniká nárok na výplatu tohoto důchodu dnem 1.1.2010, přičemž od tohoto dne vzniká tomuto poživateli nárok na výplatu starobního důchodu, a to ve výši, v jaké mu náležel dosavadní důchod, jak dodává Homolová.

Rok 2009 byl pro vás:

Jak budou při prokazování postupovat stávající invalidní důchodci?

Plátcem invalidních důchodů je ve většině případů ČSSZ, výjimkou jsou pouze vojáci z povolání, policisté, příslušníci Vězeňské stráže a další, kterým důchod vyplácí příslušná ministerstva. Příjemci invalidního důchodu obdrží nejpozději do konce ledna oznámení o tom, zda jim náleží invalidní důchod prvního, druhého nebo třetího stupně. Toto oznámení zaměstnavateli nejpozději do 15. února předloží. Poté každoročně rovněž do 15. února oznámením o jeho výplatě. Čtěte více: Od ledna se mění podmínky zaměstnávání starobních důchodců

Zaměstnanci, kteří dosud pobírali částečný nebo plný invalidní důchod a přijde jim oznámení, že se jejich důchod stává důchodem starobním, musí pro uplatnění slevy požádat o posouzení podmínek finanční úřad. Souběh nároku na invalidní důchod a starobní důchod prokazuje zaměstnanec zaměstnavateli POTVRZENÍM o splnění podmínek pro uznání slev na dani a daňového zvýhodnění, které vyplní místně příslušný správce daně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).