Hlavní navigace

Jak na postoupení pohledávek. Tady je podrobný účetní návod

4. 12. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Pohledávku můžeme postoupit a to především v případech, kdy ji dlužník ani po opakovaných urgencích neuhradí. Díky tomu můžeme získat částečnou úhradu.

Institut nazvaný postoupení pohledávky (cese) slouží k postoupení pohledávek a uzavírá jej původní věřitel = postupitel, s věřitelem novým = postupník, který nastupuje na jeho místo. Dlužník nemusí dát k postoupení pohledávky souhlas, ale po uzavření smlouvy, mu musí být oznámena změna věřitele. Pokud by dlužníkovi původní věřitel postoupení pohledávky neoznámil, nebo dokud mu nový věřitel postoupení neprokázal, může dlužník plnit svůj dluh starému věřiteli bez žádných nepříznivých následků.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Při postoupení pohledávky můžete získat částečnou úhradu.

Smlouva o postoupení pohledávek musí mít písemnou formu a upravuje ji §524 – 530 občanského zákoníku. Tato úprava je závazná i pro obchodně právní vztahy. Pohledávka přechází ve stavu, v jakém existuje v době postoupení. Přechází i včetně příslušenství, tj. úroků, úroků z prodlení nebo poplatku z prodlení.

Existují však pohledávky, které postoupit nelze:

  • pohledávka, která zaniká nejpozději smrtí věřitele – např. bolestné a  náhrada za ztížení společenského uplatnění při škodě na zdraví apod.
  • pohledávka, která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí – např. peněžité dávky sociální péče
  • pohledávka, jejíž obsah by se změnou věřitele změnil – např. pohledávka je vázána na osobu dosavadního věřitele, kdy dlužník má namalovat obrazy všech členů věřitelovy rodiny a postoupením by došlo k tomu, že dlužník by místo čtyř osob musel malovat osob deset.
  • pohledávka, jejíž postoupení by odporovalo dohodě s dlužníkem

Pohledávka může být postoupena bezplatně či úplatně, což rozhoduje o jejím dalším vztahu vůči novému věřiteli. Pokud bylo postoupení pohledávky sjednáno za úplatu, odpovídá původní věřitel novému věřiteli za to:

  • že se  nový věřitel nestal věřitelem pohledávky s dohodnutým obsahem,
  • že dlužník splnil původnímu věřiteli svůj dluh dříve, než byl povinen jej splnit novému věřiteli (např. mu nebylo postoupení dáno na vědomí či prokázáno a dlužník proto plnil starému věřiteli),
  • že postoupená pohledávka zanikla započtením nároku, který měl dlužník vůči původnímu věřiteli (tedy dlužník byl zároveň věřitelem a původní věřitel byl zároveň dlužníkem a došlo k započtení)

Při úplatném postoupení pohledávky ručí původní věřitel za dobytnost pohledávky až do výše přijaté úplaty, ale to pouze v tom případě, že se k tomu písemně zavázal. Toto ručení zaniká, jestliže nový věřitel pohledávku nevymáhá bez zbytečného odkladu u soudu. Pokud nový věřitel plnění včas vymáhá, a dlužník přesto nezaplatí, může se nový věřitel obrátit na původního věřitele, aby zaplatil za něho.

Postoupení vlastní pohledávky vzniklé plátci se v souladu s § 14 odst.5 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty nepovažuje za poskytnutí služby, tj. není předmětem daně z přidané hodnoty.

Daňová evidence 

V daňové evidenci dochází k „odepsání“ pohledávky až při ukončení nebo přerušení podnikatelské činnosti nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, anebo při přechodu na uplatňování paušálních výdajů nebo na vedení účetnictví. V takových případech se musí o hodnotu neuhrazených pohledávek zvýšit základ daně z příjmů (§ 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů). Pohledávky uvedené v § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů (př. pohledávky za dlužníkem, u něhož soud zamítl návrh na konkurz apod.) nejsou předmětem zdanění. Pokud vyřadíme z evidence promlčené pohledávky, potom výdaje na ně vynaložené musí být daňově neuznatelné, tj. o jejich výši je nutno zvýšit základ daně.

Postoupení pohledávky

Postoupení pohledávky je obsaženo v § 23 odst. 13 zákona o daních z příjmů (z hlediska zahrnování příjmů do základu daně u původního věřitele, tj. postupitele) a § 24 odst. 2 písm. o) zákona o daních z příjmů (z pohledu uplatňování výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů u nového věřitele tj. postupníka).

Účtování u původního věřitele, tj. postupitele 

Účetní jednotka účtuje o úplatně postoupené pohledávce v souladu s ČUS č. 019 Náklady a výnosy. V případě, že k postoupené pohledávce byla vytvořena opravná položka, potom při jejím postoupení se opravná položka zruší. Dle § 24 odst 2 písm.s) zákona o daních z příjmů je hodnota postoupené pohledávky daňovým nákladem jen do výše příjmu plynoucího z jejího postoupení, zvýšeného o vytvořenou opravnou položku dle zákona o rezervách. Hodnotou pohledávky je u vlastních pohledávek jmenovitá hodnota, u pohledávek nabytých postoupením pořizovací cena.

Příklad

AB s.r.o. poskytlo služby společnosti XY s.r.o. ve výši 200 000 Kč. Pohledávku eviduje AB s.r.o. na účtu 311, byla splatná 30. 6. 2010. K pohledávce byla vytvořena opravná položka dle zákona o rezervách ve výši 40 000 Kč a účetní opravná položka ve výši 20 000 Kč. 30. 10. 2012 byla uzavřena smlouva o postoupení pohledávky se společností RD s.r.o., sjednaná cena je 140 000 Kč.

Ve společnosti AB s.r.o.

Hodnota postoupené pohledávky 311 200 000  

– daňový výdaj 546 AE 180 000
- nedaňový výdaj  546 AE 20 000

Zrušení opravné položky daňové 391 AE  558  40 000
Účetní nedaňové 391 AE 559 20 000
Výnos z postoupené pohledávky 315 (378) 646 140 000
Úhrada sjednané ceny  221 (211) 315 (378) 140 000

Účtování u nového věřitele, tj. postupníka

Postupník bude při účtování nabyté postoupené pohledávky do své účetní evidence postupovat v souladu s § 25 odst.1 písm. g) zákona o účetnictví v pořizovací ceně, která zahrnuje cenu sjednanou a vedlejší náklady související s jejím postoupením. 

Jmenovitou hodnotu pohledávky nabyté postoupením zaúčtuje postupník na podrozvahové účty.

Příklad

Ve společnosti RD s. r. o.

Nabytí postoupené pohledávky v pořizovací ceně 315 325 140 000
Úhrada sjednané pohledávky dle smlouvy o post. 325 221 (211) 140 000
Zaúčtování jmenovité hodnoty pohledávky 75X 75X 200 000
nabyté postoupením na podrozvahové účty

§ 2 odst. 3 zákona o rezervách v případě nabytí pohledávky postoupením umožňuje novému věřiteli, postupníkovi tvořit opravné položky k rozvahové hodnotě (tj. pořizovací ceně) pohledávky, pokud uhradil její pořizovací cenu. Je nutno pamatovat na skutečnost, že postoupením pohledávky se její původní splatnost nemění.

DPH - školení - listopad

V případě, že by postupník pohledávku, kterou nabyl úplatným postoupením, následně úplatně postoupil, bude postupovat v souladu s § 24 odst. 2 písm.s) zákona o daních z příjmu.

V tomto případě by se jednalo, z hlediska DPH, o finanční činnost osvobozenou od DPH bez nároku na odpočet DPH dle § 54 odst. 1 písm.u) zákona o DPH (úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem).

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).