Hlavní navigace

Naučte se účtovat. Přinášíme návod, jak na zúčtovací vztahy

23. 3. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Víte, jak účtovat třídu 3 – zúčtovací vztahy a co všechno tato účtová třída obsahuje? Přečtěte si podrobný přehled.

Postup účtování třídy 3 – zúčtovací vztahy upravuje Český účetní standard pro podnikatele č. 017 Zúčtovací vztahy, 009 Deriváty, 011 Operace s podnikem, 012 Změny vlastního kapitálu; Vyhláška č. 500/2002 Sb., zákon 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Účtová třída 3 obsahuje:

 • Pohledávky z obchodních vztahů, a to dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli a poskytnuté zálohy dodavatelům, mimo zálohy na dlouhodobý majetek – skupina 31 Pohledávky.
 • Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů – skupina 32 Závazky.
 • Zúčtování se zaměstnanci ze závislé činnosti, včetně ostatních titulů zúčtování ve vztahu k nim, včetně zúčtování sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – skupina 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi.
 • Zúčtování s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní, poplatků a dotací – skupina 34 Zúčtování daní a dotací.
 • Zúčtování krátkodobých poskytnutých půjček v rámci skupiny podniků, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, krátkodobé pohledávky za společníky a pohledávky k účastníkům sdružení podle smlouvy o sdružení – skupina 35 Pohledávky ke společníkům a sdružení.
 • Zúčtování krátkodobých závazků z přijatých půjček v rámci skupiny podniků, závazky ke společníkům a závazky ke sdružení podle smlouvy o sdružení – skupina 36 Závazky ke společníkům a sdružením.
 • Zúčtování pohledávek a závazků z prodeje podniků, pohledávky z emise dluhopisů, včetně zúčtování jiných pohledávek a závazků, které nejsou zachyceny v předcházejících účetních skupinách – skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky.
 • Zúčtování na přechodných účtech aktiv a pasiv (účty 381 až 389) pro zajištění nezávislosti jednotlivých účetních období – účtová skupina 38 Přechodné účty aktiv a pasiv.
 • Zúčtování opravné položky k pohledávkám (391), vnitřních vztahů v rámci účetní jednotky (395) a vzájemných vztahů mezi účastníky sdružení podle smlouvy o sdružení (398) – skupina 39 Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování.

Obsahové vymezení účtových skupin

Označení účtové třídy 3 zúčtovací vztahy je velmi krátké, avšak zahrnuje celou škálu vztahů a to:

 • Dodavatelskood­běratelské zahrnující pohledávky a závazky včetně poskytnutých provozních záloh a přijatých záloh na dohodnuté dodávky.
 • Vztahy k finančnímu úřadu skrze daňovou povinnost, popřípadě přeplatky daní.
 • Vztahy k zaměstnancům a společníkům v rámci pracovněprávních vztahů, např. mzdy, cestovné, pohledávky vůči zaměstnancům.
 • Vztahy vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, tj. OSSZ, zdravotní pojišťovny.
 • Vztahy ke společníkům zahrnující pohledávky i závazky.
 • Přechodné účty aktiv a pasiv.

Účty zařazené do třídy 3 jsou účty aktivními i pasivními, tedy nalezneme je ve výkazu Rozvaha jak na straně aktiv, tak na straně pasiv. Některé účty mohou mít charakter jak aktivního účtu, tak pasivního účtu, např. účet 343 Daň z přidané hodnoty může být zařazen jako účet aktivní do aktiv – v oddílu pohledávky – stát daňové pohledávky, a to z titulu daně na vstupu. Analytický účet, k účtu 343, na kterém účtujeme o DPH na výstupu, je účtem pasivním a nalezneme ho v pasivech v oddílu závazků – závazky vůči státu.

Pohledávky

V účetnictví zachycujeme pohledávky podle splatnosti sjednané při vzniku účetního případu a to krátkodobé se splatností do 1 roku a dlouhodobé se splatností delší než 1 rok, k rozlišení pohledávek slouží analytická členění účtů. Pohledávka z obchodního styku (311) se může změnit v pohledávku směnečnou (312), bude-li pohledávka uhrazena směnkou cizí nebo směnkou na vlastní řad. Pohledávka z obchodního styku (311) se může rovněž změnit na pohledávku ostatní (315) při jejím postoupení.

Do účtové skupiny 31 – pohledávky jsou zařazeny účty:

 • 311 – Odběratelé – účtujeme o odběratelích v oblasti obchodních vztahů.
 • 312 – Směnky k inkasu – účtuje se o příjmu směnek od odběratelů a od jiných dlužníků
 • 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry – účtují se zde pohledávky za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry, které byly předané bance k eskontu. Ve prospěch se účtují směnky a jiné cenné papíry bankou zinkasované, jakož i směnky a jiné cenné papíry neproplacené, které banka vrátila.
 • 314 – Poskytnuté provozní zálohy – účtují se zde poskytnuté zálohy dodavatelům, mimo zálohy na pořízení HIM. Např. materiál, energie, služby.
 • 315 – Ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům, postoupené pohledávky u postupitele.

Závazky

Závazky, zachycené v účtové třídě 3 jsou závazky krátkodobými (do jednoho roku). Závazky dlouhodobé jsou účtovány na účtech účtové třídy 4.

 • 321 – Dodavatelé – účtujeme o dodavatelích v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem závazky směnečné.
 • 322 – Směnky k úhradě – účtují se zde směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojení závazku vůči dodavateli, kde směnečný závazek je kratší nebo roven 1 roku.
 • 324 – Přijaté zálohy – účtujeme o přijatých krátkodobých zálohách odběratelů před splněním závazku vůči odběratelům.
 • 325 – Ostatní závazky – je účtováno o ostatních krátkodobých závazcích z obchodních vztahů, např. uplatněné reklamace odběrateli, postoupení (odkoupení) pohledávky u postupníka, smluvní pokuty a penále.

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

 • 331 – Zaměstnanci, účtujeme o závazcích z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k zaměstnancům.
 • 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům, např. náhrady cestovních výdajů.
 • 335 – Pohledávky za zaměstnanci, účtujeme o různých pohledávkách za zaměstnanci, např. zálohy na pracovní cesty, zálohy k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci.
 • 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – analytická evidence se vede podle jednotlivých institucí – OSSZ a zdravotních pojišťoven. Ve prospěch se účtuje o pojištění za zaměstnance (hradí zaměstnavatel) a zaměstnanců, zákonných odvodů z mezd.

Zúčtování daní a dotací

 • 341 – Daň z příjmů (DP), zde se účtuje o zaplacených zálohách a zjištěných daňových povinnostech. Do 30 000 Kč daňové povinnosti se zálohy DP neplatí. Záloha na DP se platí od 30 000 do 150 000 Kč 2× ročně ve výši 40 % daňové povinnosti. Základ daně, pokud převýší 150 000 Kč, se platí zálohy DP 4× ročně ve výši ¼.
 • 342 – Ostatní přímé daně, účtujeme o daních z příjmů, jejichž odvod finančnímu úřadu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, např. zálohy daně ze závislé činnosti, srážková daň z mezd zaměstnanců.
 • 343 – Daň z přidané hodnoty, účtují zde účetní jednotky – plátci DPH. Analytická evidence účtu umožňuje účtovat o DPH na vstupu – přijatá plnění a výstupu – uskutečněná plnění. V případě nadměrného odpočtu je vykázána v rozvaze jako pohledávka, v případě daňové povinnosti je vykázán v rozvaze na straně pasiv jako závazek.
 • 345 – Ostatní daně a poplatky, účtujeme zde o daňových povinnostech účetní jednotky ze spotřební daně, silniční daně a daně z nemovitostí.
 • 346 – Dotace ze státního rozpočtu a 347 Ostatní dotace – účtuje se o dotacích, kterými se rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu vyššího územního celku apod. Dotace se dělí na provozní, které jsou určeny na úhradu účelových provozních nákladů a jsou součástí výnosů běžného období a dotace investiční, které jsou určeny na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení, snižují jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady.

Pohledávky ke společníkům

 • 351 – Pohledávky k podnikům ve skupině, účtují se pohledávky vůči podnikům v rámci skupiny, s nimiž tvoří účetní jednotka konsolidovaný ce­lek.
 • 353 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál, účtují se pohledávky za upisovateli, tj. akcionáři, nebo společníky a členy družstva. Zůstatek účtu představuje upsané a nesplacené akcie nebo podíly.
 • 354 – Pohledávky za společníky, při úhradě ztráty za společníky ve veřejné obchodní společnosti, jako i za komplementáře v komanditní společnosti nebo společníky v s. r. o.
 • 355 – Ostatní pohledávky za společníky, účtuje se např. o krátkodobých pohledávkách z půjček společníkům v obchodní společnosti.
 • 358 – Pohledávky k účastníkům sdružení, které není právnickou osobou.

Závazky ke společníkům a sdružení

 • 361 – Závazky k podnikům ve skupině, účtují se závazky vůči podnikům v rámci skupiny, s nimiž tvoří účetní jednotka konsolidovaný ce­lek.
 • 364 – Závazky ke společníkům při rozdělení zisku, za společníky ve veřejné obchodní společnosti, jako i za komplementáře v komanditní společnosti nebo společníky v s. r. o.
 • 365 – Ostatní závazky ke společníkům, např. účtujeme o poskytnutých půjčkách společníků do obchodní společnosti.
 • 366 – Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti, tj. z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
 • 367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů, účtujeme o závazcích účetní jednotky jako akcionáře či společníka v jiné obchodní společnosti
 • 368 – Závazky k účastníkům sdružení, které není právnickou osobou.

Jiné pohledávky a závazky

Při účtování v této účtové skupině na účtech 371 – 377 je nutno dodržovat postupy účtování v souladu s ČUS 009, 011, 012.

nástroje v mkt - tip

 • 371 – Pohledávky z prodeje podniku.
 • 372 – Závazky z koupě podniku.
 • 373 – Pohledávky a závazky z pevných termínových operací.
 • 374 – Pohledávky z pronájmu.
 • 375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů.
 • 376 – Nakoupené opce.
 • 377 – Prodané opce.
 • 378 – Jiné pohledávky a 379 – Jiné závazky, účtujeme o pohledávkách a krátkodobých závazcích, které nejsou obsaženy na předcházejících účtech pohledávek a závazků; např. pohledávka za pojišťovnou při úhradě škody, závazek z pojistné smlouvy.

Přechodné účty aktiv a pasiv již server Podnikatel.cz popsal v samostatném článku. Čtěte více: Naučte se účtovat, jak na přechodné účty aktiv a pasiv

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).