Hlavní navigace

Projděte si s námi hlavní změny v novém občanském zákoníku. Tady je přehled

13. 12. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Nový občanský zákoník zavádí mnoho novinek: podnikání nezletilých, nové typy právnických osob, pořízení eseróčka za korunu a nové smlouvy.

Projděte si jednotlivé změny, které s sebou přináší nový občanský zákoník. Zároveň si uložte do svých záložek důležité odkazy, včetně odkazu na úplná znění zákonů, která jsou dostupná na adrese: zakony.podnikatel.cz

Nezletilí mohou od roku 2014 podnikat

Novinkou od roku 2014 je nabytí svéprávnosti osob, které sice nejsou zletilé, ale jsou schopny se samy živit a obstarávat si své záležitosti. Nový občanský zákoník obecně uvádí, že nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti (tedy nedosáhl 18 let), je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeně rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.

Zákon dále paragrafem 33 umožňuje samostatnou výdělečnou činnost nezletilých. Jestliže je člověk, který nenabyl osmnácti let, způsobilý samostatně jednat a nenabyl svéprávnosti, může samostatně provozovat obchodní závod (tj. činit vše, co je s jeho provozem spojeno) nebo vykonávat jinou obdobnou výdělečnou činnost. A to na základě povolení (souhlasu) zákonného zástupce k samostatné výdělečné činnosti (alespoň jednoho).

Čtěte více: Nový občanský zákoník umožní podnikání nezletilým

Eseróčko lze od ledna pořídit za korunu

Dosavadní právo předpokládalo, že s.r.o. musí vytvořit základní kapitál ve výši 200 000 korun a ten do 5 let splatit. Tato podmínka od nového roku platit nebude a v souladu s § 142 zákona o obchodních korporacích bude možné založení eseróčka za pouhou korunu základního kapitálu.

Snížení základního kapitálu s sebou přináší samozřejmě také spoustu nevýhod. Mezi hlavní nevýhody považují oslovení advokáti zejména skutečnost, že společnosti s tak nízkým základním kapitálem budou méně důvěryhodné.

Čtěte více: Pořízení eseróčka za korunu se blíží

Nový občanský zákoník zavádí nové typy právnických osob

Právnickou osobu označuje nový občanský zákoník jako „organizovaný útvar“, který má právní osobnost (subjektivitu). Tyto umělé útvary jsou vytvořeny, aby sloužily zájmům lidí. Od toho se odvíjí i rozdíly mezi fyzickými a právnickými osobami. Majetek právnické osoby nepatří (na rozdíl od osob fyzických) jejím zřizovatelům, ani členům kolektivních orgánů. Náleží přímo právnické osobě.

Podle nového občanského zákoníku se budou od roku 2014 rozlišovat tři typy právnických osob, a to korporace, fundace a ústavy. Korporací v pojetí občanského zákoníku je občanské sdružení, nově „spolek“. Ten je doposud upraven zákonem o sdružování zákonů, jenž nový občanský zákoník od příštího roku ruší. Stejně jako dosud, mohou spolek založit alespoň tři osoby.

Čtěte více: Nový občanský zákoník zavádí korporace, fundace i rodinný závod

Sdružení fyzických osob bez právní subjektivity zákon už znát nebude

Podnikání v rámci sdružení fyzických osob bez právní subjektivity je v současné praxi poměrně časté. Nový občanský zákoník, který nabývá účinnosti od roku 2014, již tento pojem nezná. Neznamená to ale konec podnikání ve sdružení. Mění se jen podmínky.

Nový občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., přejmenovává dosavadní sdružení bez právní subjektivity (v současné době upravené v ustanovení § 829 a násl. občanského zákoníku) na společnost. Písemnou formu smlouvy o podnikání ve sdružení osob bez právní subjektivity nevyžaduje dosavadní občanský zákoník a nebude ji vyžadovat v rámci podnikání ve společnosti ani nový občanský zákoník.

Čtěte více: Sdružení fyzických osob bez právní subjektivity od roku 2014

Kupní smlouvy bude nově řešit pouze občanský zákoník

Problematika koupě je řešena v ustanovení § 2079 a následujících nového občanského zákoníku. Ve srovnání se stávajícím občanským zákoníkem je upravena podstatně jednodušeji. Postupuje se od obecných ustanovení až k vedlejším ujednáním a zvláštním ustanovením o prodeji zboží v obchodě.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Nový občanský zákoník je už dostupný v úplném znění na Podnikatel.cz

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Nejde tedy o pouhé předání věci za dohodnutou cenu.

Čtěte více: Kupní smlouvy a reklamace podle nového občanského zákoníku

Eshopy budou muset změnit obchodní podmínky

Novým pravidlům by se měli věnovat například i provozovatelé internetových obchodů. Takovým smluvním ujednáním je věnován § 1820 až 1867 nového občanského zákoníku. Zejména pak ustanovení, které stanoví závaznost údajů sdělených před uzavřením smlouvy.

V zájmu ochrany spotřebitele hovoří ustanovení, které popisuje pravidla při zaslání neobjednaného zboží. Dle jejich výslovného znění nemusí spotřebitel na své náklady vnucené zboží vracet, nemusí dokonce za toto zboží platit, ani podnikatele nijak vyrozumívat. Pro internetové prodejce i spotřebitele je důležitý i paragraf 1832, který stanovuje pravidla při vracení objednaného zboží spotřebitelem. Jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání. Podnikatel povinně uhradí spotřebiteli i náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele na povinnost nést tyto náklady ještě před uzavřením smlouvy.

Čtěte více: Nový občanský zákoník změní dosud zavedené obchodní podmínky

Cestovky nově odškodní za narušenou dovolenou

Nový občanský zákoník pracuje s pojmem „zájezd“. Jedná se vlastně o „cestovní smlouvu“ podle dosavadního občanského zákoníku. V souladu s § 2521 nového občanského zákoníku se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu.

V souladu s § 2543 odpovídá při porušení povinnosti pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také za újmu za narušení dovolené, zejména jestliže byl zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Pokud cestující od smlouvy odstoupí nebo uplatní právo z vady zájezdu, není tím dotčeno jeho právo na náhradu újmy za narušení dovolené.

Čtěte více: Mění se podmínky cestovních smluv a zavádí odškodnění za narušenou dovolenou

Nájemní smlouvy, i ty dosavadní, dostanou nový kabát

Nový občanský zákoník mění podstatným způsobem i vztahy vyplývající z nájemních smluv. Nová pravidla se použijí nejen na nově uzavírané smlouvy, ale i na smlouvy stávající, a může tak podstatným způsobem zasáhnout do již trvajících vztahů.

Nový občanský zákoník zavádí pozoruhodnou novinku. Bude totiž platit, že převedl-li pronajímatel vlastnické právo k věci, nejsou pro nového vlastníka závazná ujednání o pronajímatelových povinnostech, které zákon nestanoví. Toto pravidlo neplatí pouze tehdy, pokud nový vlastník o takových ujednáních věděl. Problémem pak je, že ustanovení o povinnostech pronajímatele, která zákon nestanoví, obsahuje většina nájemních smluv.

Čtěte více: Nový občanský zákoník dolehne i na nájemní smlouvy. Víme jak

Finančním poradcům zákoník přímo zatopí

Až 1. ledna příštího roku vstoupí v platnost nový občanský zákoník, mohl by mimo jiné přinést revoluci do finančního a občanského poradenství. Zaslouží se o to institut odpovědnosti za poškození škodlivou radou od člověka, který se v dané oblasti prezentuje jako profesionál. Tento nový právní předpis může dost citelně dopadnout na lichváře nebo neprofesionální poradce, kteří poskytují svým klientům buď škodlivé, nebo nesprávné a neúplné informace, což se často týká třeba oblasti finančního poradenství.

To je dobrá informace pro spotřebitele, ale tak jednoduché to nebude. Podmínkou je, že informace nebo rada byla poskytnuta za úplatu, tedy za nějaké protiplnění. Poškozený bude muset prokázat úplatné poskytnutí informace od odborníka, dále její nesprávnost, respektive neúplnost, vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi radou a škodou.

Čtěte více: Nový občanský zákoník přináší odpovědnost za radu

Další důležité odkazy

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).