Hlavní navigace

Účtujeme kapitálové účty a dlouhodobé závazky. Vysvětlujeme podrobně

30. 3. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jak na účtování třídy 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky? Čtěte podrobný návod a související zákony.

Postup účtování třídy 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky upravuje České účetní standardy pro podnikatele č. 003 Odložená daň, 004 Rezervy, 008 Operace s cennými papíry a podíly, 009 Deriváty, 012 Změny vlastního kapitálu, 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky; Vyhláška č. 500/2002 Sb., zákon 563/1991 Sb. o účetnictví; zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů a zákon 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

Účtová třída 4 obsahuje

 • Základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (vlastní kapitál) 
 • Rezervy 
 • Dlouhodobé bankovní úvěry
 • Dlouhodobé závazky
 • Odložený daňový závazek a pohledávku
 • Účet individuálního podnikatele

2. Obsahové vymezení účtových skupin

Účty zařazené do účtové třídy 4 mají charakter pasivních účtů. Tedy přírůstky se připisují na stranu Dal, úbytky na stranu MD. Výjimkou jsou převedené hospodářské výsledky hospodaření – účet 429 Neuhrazená ztráta minulých let, který má charakter účtů aktivních, ale ve výkazu Rozvaha se vykazují v pasivech s minusovým zůstatkem.

Vlastní kapitál

O vlastním kapitálu účetní jednotky účtují na účtech účtové skupiny 41 až 43. Fondy se člení do účtových skupin podle toho, zda jsou tvořeny a doplňovány z kapitálových vkladů peněžních i nepeněžních nebo ze zisku. Fondy nelze tvořit na vrub nákladů či výnosů. 

411 Základní kapitál – účtujeme o základním kapitálu a jeho změnách podle právní formy účetní jednotky. Můžeme účtovat na tomto účtu až na základě uskutečnění zápisu v obchodním rejstříku. Na jednotlivých analytických účtech k účtu 411 Základní kapitál sledujeme: základní kapitál vytvořený vklady; základní kapitál vytvořený přímo nebo zprostředkovaně ze zisku; u družstev základní kapitál v členění na zapsaný a nezapsaný; dále podle jednotlivých osob, které vložily vklad. Při účtování na účtu 411 – zvýšení základního kapitálu se postupuje ve shodě s jednotlivými paragrafy uvedenými v obchodním zákoníku.

412 Emisní ážio, na účet účtujeme rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a částkou, za kterou společnost akcie vydává (emisní kurs). Účetní jednotka může zvýšit základní kapitál upsáním nových vkladů, jejichž hodnota je nižší než částka, kterou požaduje od vkladatelů, rozdíl, o který se nezvyšuje základní kapitál se účtuje na účet emisní ážio.

413 Ostatní kapitálové fondy, účtují se ostatní kapitálové vklady peněžní a nepeněžní, které při jejich vytvoření nezvyšují základní kapitál a není pro ně v předcházejících účtech této účtové skupiny samostatný syntetický účet. Ve prospěch se účtují také přijaté dary (např. darovaný hmotný investiční majetek, drobný majetek, zásoby, peníze), u družstev rovněž členské podíly na družstevní bytovou výstavbu. V případě daru je darovací daň z bezplatně převzatého majetku účtována do nákladů, ale není nákladem na dosažení, udržení a zajištění příjmu; jedná se tedy o nedaňový výdaj. Platí ji nabyvatel. 

414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, prostřednictvím tohoto účtu se účtuje o zachycení změny reálné hodnoty cenných papírů, které nejsou účetní jednotkou určeny k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém horizontu (tj. zachycení změn reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů). Na účtu účtujeme i při změnách v ocenění podílů, které představují účast s rozhodujícím či podstatným vlivem na základě ocenění protihodnotou (ekvivalencí) podle § 27 odst. 7 ZoÚ a § 51 odst. 3 Vyhlášky. Účet je využíván rovněž k zachycení změny reálné hodnoty derivátů zajišťujících očekávané peněžní toky.

418 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách, je využíván při přeměnách společností. Účet obsahuje rozdíly mezi oceněním majetku a závazků v účetnictví zanikající účetní jednotky nebo části účetní jednotky rozdělované odštěpením a oceněním jmění při přeměně společnosti podle zákona o přeměnách k rozvahovému dni pro ocenění. 

419 Změny základního kapitálu, na účtu se účtuje o základním kapitálu, který má být zvýšen, či snížen v souladu s jednotlivými ustanoveními obchodního zákoníku. Po zapsání změny do obchodního rejstříku je tato změna účtována ve prospěch účtu 411, v případě zvýšení základního kapitálu. Bude-li zapsáno snížení vlastního kapitálu, bude účtováno ve prospěch účtu 419 a na vrub účtu 411.

42 účtová skupina zahrnuje tvorbu a čerpání fondů tvořených ze zisku, které se řídí podle právní povahy účetní jednotky právními předpisy, společenskou smlouvou, stanovami, rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze. Účtová skupina zahrnuje účty:

 • 421 zákonný rezervní fond – je tvořen v souladu s jednotlivými ustanoveními obchodního zákoníku.
 • 422 nedělitelný fond – je tvořen v souladu s obchodním zákoníkem při vzniku družstva.
 • 423 statutární fondy zahrnují nedělitelné fondy a fond kulturních a sociálních potřeb.
 • 427 ostatní fondy, analytická evidence se vede podle jednotlivých fondů a dále podle jednotlivých druhů čerpání fondů tvořených ze zisku.
 • 428 nerozdělený zisk minulých let, analytická evidence může být vedena dle jednotlivých let.
 • 429 neuhrazená ztráta minulých let, analytická evidence může být vedena dle jednotlivých let
 • 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, tento účet je určený k rozdělení účetního zisku, nebo vypořádání účetní ztráty v souladu s obchodním zákoníkem, či podle rozhodnutí individuálního podnikatele (v případě, že OSVČ vede účetnictví). Na vrub se účtují i tantiémy a dividendy k výplatě podle příslušných rozhodnutí o rozdělení zisku v případech, kdy se na uvedené tituly netvoří zvláštní fondy. Tento účet nesmí mít k okamžiku uzavření účetních knih zůstatek. Pokud není rozhodnuto k okamžiku uzavření účetních knih o použití výsledku hospodaření, převede se zůstatek tohoto účtu ve prospěch účtu 428, nebo na vrub účtu 429.

Rezervy

Rezervy členíme na rezervy, jejichž tvorba je stanovena zvláštním zákonem (zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách) a zohledněna zákonem o daních z příjmů (zákonné rezervy) a na rezervy, jejichž tvorba a použití není zohledněna zákonem o daních z příjmů a o nichž si rozhoduje účetní jednotka sama (ostatní rezervy). Zákonné rezervy se vytvářejí procentem z určeného základu nebo v absolutní částce, pokud zvláštní zákon nestanoví přímo způsob tvorby. Pokud si účetní jednotky vytvářejí rezervy na rizika či ztráty z podnikání postupují v souladu s § 26 zákona o účetnictví

Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití nebo zrušení ve prospěch výnosů. Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího období a nesmí vykazovat aktivní zůstatek (minusový stav). Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu stanoví tituly pro tvorbu rezerv, jejich výši a způsob jejich vytváření a používání. Analytické účty se vedou podle jednotlivých rezerv.

 • 451 rezervy zákonné, na účtu účtujeme o rezervách, které vytváříme v souladu se zákonem o rezervách.
 • 459 ostatní rezervy, na účtech je účtováno o tvorbě a použití rezerv, o jejichž tvorbě a použití rozhoduje účetní jednotka sama.

Úvěry a dlouhodobé závazky

Účtujeme o bankovních úvěrech, které mají dlouhodobý charakter a o závazcích z obchodního i neobchodního styku s dobou splatnosti delší než jeden rok. Je zde účtováno i o dlouhodobých bankovních úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek. Analytická evidence se vede podle účtů úvěrů, které si účetní jednotka otevřela a u závazků podle jednotlivých věřitelů. Jsou zde zahrnuty účty:

 • 461 Bankovní úvěry
 • 471 Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině
 • 473 Emitované dluhopisy
 • 474 Závazky z pronájmu
 • 475 Dlouhodobé přijaté zálohy
 • 478 Dlouhodobé směnky k úhradě
 • 479 Ostatní dlouhodobé závazky
 • 481 Odložený daňový závazek a pohledávka, je účtováno o částkách odložené daně k úhradě v budoucích obdobích podle svého charakteru v souladu s ČUS 003 Odložená daň.

Individuální podnikatel

Účet 491 Účet individuálního podnikatele slouží k zachycení všech osobních vkladů, včetně vkladu na začátku podnikatelské činnosti, výběrů a přijatých darů. Je využíván OSVČ v případě, že podnikatel povede účetnictví z vlastního rozhodnutí nebo ze zákona.

Při otevírání účetních knih se na tento účet převede zisk, popř. ztráta za předcházející účetní období se souvztažným zápisem na účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Účet 491 může vykazovat pasivní nebo aktivní zůstatek.

školení účto leden 23 Kučerová

Analytická evidence se vede podle převedeného zisku nebo ztráty a přijatých darů.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).