Hlavní navigace

Přiznání už máte mít odevzdáno. Museli jste ho však vůbec podávat?

4. 4. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Každý, kdo měl vloni příjmy nad 15 000 Kč, už by měl mít daňové přiznání podané. Do této částky se však nezapočítávají příjmy od daně osvobozené a příjmy zdaněné srážkovou daní. I na to se čtenáři ptali v daňové poradně.

Daňové přiznání jste měli ze zákona podat do minulého pátku. Pokud jste to nestihli, nemusíte se však ještě obávat sankcí. Bez pokut totiž můžete přiznání odevzdat ještě do tohoto pátku (8. dubna). Navíc si ověřte, zda vůbec musíte přiznání vyplňovat. Pro lepší orientaci přinášíme výběr toho nejzajímavějšího z naší daňové poradny. Čtenářům v poradně odpovídal Jan Molín, daňový poradce společnosti MIVO, s.r.o.. Čtěte více: Dokdy musí OSVČ zaplatit daně, sociální a zdravotní pojištění? Přinášíme ucelený kalendář

Kdy OSVČ nemusí podávat DPFO?

Zajímalo by mě, za jakých podmínek nemusí OSVČ podávat daňové přiznání? Četla jsem, pokud má nízké příjmy. Do jaké výše je to myšleno? A jsou i další možnosti?

Odpověď se skrývá v ustanovení § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů, podle kterého platí, že každý (včetně OSVČ) je povinen podat daňové přiznání, pokud jeho roční příjmy přesáhly 15 000,– Kč. Do této částky se nezapočítávají příjmy od daně osvobozené a příjmy zdaněné srážkovou daní. OSVČ je ale povinna podat daňové přiznání, pokud bude vykazovat daňovou ztrátu. Čtěte více: Daňová poradna: Kdy OSVČ nemusí podávat daňové přiznání

Daňové přiznání 2010 – pronájem bytu

Chceme uplatnit odpis nemovitosti u bytu, který pronajímáme (příjmy a výdaje podle § 9 zákona). Do jaké kolonky v daňovém přiznání tento odpis zapíšeme a jakým %, když jsme v loňském roce tuto možnost neuplatnili a výdaje jsme uplatňovali procentní sazbou? Po jakou dobu lze odpisy nemovitosti uplatňovat? Dále ještě budeme za loňský rok uplatňovat odečet úroků z hypotéky (částečný). V polovině roku jsme hypotéku doplatili. Lze využít všechny tyto možnosti?

Odpis bytu lze uplatnit. Otázkou je ovšem stanovení vstupní ceny, tedy hodnota, kterou budete odpisovat. Pokud jste nemovitost pořídili v době kratší než 5 let před zahájením pronájmu, budete odpisovat z pořizovací ceny (viz § 29 odst. 1 zákona o daních z příjmů). Jinak musí být stanovena cena dle znaleckého posudku (tzv. reprodukční pořizovací cena), tu je třeba stanovit již při zahájení pronájmu, jak vyplývá z písm. d) uvedeného ustanovení. Čtěte více: Jak zdanit příjmy z pronájmu nemovitostí?

Uplatňování odpisů je vaším právem, nikoliv povinností, je však třeba vědět, že pokud uplatňujete k příjmům z pronájmu paušální výdaje, odpisování nelze přerušit. Za takový rok odpisy evidujete, ale neuplatňujete, a v dalším roce, kdy uplatňujete skutečné výdaje, uplatníte odpis připadající na aktuální rok.

Odpočet úroků z hypotéky můžete uplatnit také, samozřejmě při splnění podmínek uvedených v § 15 zákona o daních z příjmů. Jedná-li se o nemovitost užívanou částečně k vašemu bydlení a částečně pronajímanou, potom část úroků bude odečtena od základu daně a část může být uplatněna jako výdaj/náklad ve vztahu k příjmům k pronájmu. Poměr se určí poměrem podlahové plochy užívané k tomu či onomu účelu.

Přechod ze skutečných výdajů na paušál

V roce 2009 jsem uplatňoval skutečné výdaje, vedu daňovou evidenci. V daňovém přiznání za rok 2010 chci uplatnit poprvé výdaje paušálem. Musím nebo nemusím podávat dodatečné daňové přiznání za rok 2009, když jsem neměl v roce 2009 žádné pohledávky, žádné závazky ani zásoby? Předmětem podnikání je zprostředkování služeb, je zde výdajový paušál 60 % ?

Pokud jste ke konci roku 2009 neevidoval žádné položky uvedené v § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů, potom samozřejmě nemusíte na toto období podávat dodatečné daňové přiznání a můžete přejít na uplatňování paušálních výdajů k příjmům roku 2010. Čtěte více: Na výdaje paušálem s interaktivním formulářem

Ne/plátce DPH a zahraničí

Jsem povinen se registrovat na FÚ jako osoba podnikající v rámci EU a být plátcem DPH a dle jakého § či nikoliv? Začínám s podnikáním na základě živnostenského listu, jedná se o živnost volnou – poskytování technických služeb. Poskytuji montáže na území ČR, výjimečně (1 až 2krát do měsíce) na území Slovenské republiky, přičemž úhradu za provedení montáží fakturuji rakouské společnosti. Mám sepsanou smlouvu o partnerství s českou společností, která je ale t.č. v likvidaci, a byla pobočkou té rakouské, která mi nyní hradí faktury za provedené montáže. Neprovádím ani nákup ani prodej zboží, ani pro účely daných montáží, provádím pouze servis a montáž na základě objednávek. Jsem povinen se registrovat a být plátcem DPH?

Předpokládám, že se dotaz týká registrace k DPH. Vztahuje se na vás § 94 odst. 11 zákona 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty. Toto ustanovení říká: "Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, se stává plátcem dnem poskytnutí těchto služeb, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby. "

Prakticky to znamená, že poskytnete-li službu podnikateli se sídlem v jiném státě EU, okamžitě se stáváte plátcem s povinností registrace v ČR. Podle § 95 odst. 6 jste povinen do 15 dnů podat přihlášku k registraci.

Fakturujete-li tedy rakouské společnosti, je velmi pravděpodobné, že jste se již stal českým plátcem DPH. Faktury do Rakouska budete vystavovat bez DPH, jelikož daň (podle rakouských předpisů) přiznává odběratel. Daňové doklady, které vystavujete pro podnikatele se sídlem v EU, musí mít náležitosti uvedené v § 33 zákona o DPH.

Pokud by byl vaším odběratelem občan-nepodnikatel (s bydlištěm v jiném státě EU) vystavujete doklady s cenou včetně daně na výstupu – obdobně jako v případě dodávek tuzemským subjektům.

Přerušení činnosti

Jsem OSVČ, výdaje uplatňuji paušálem. V roce 2010 jsem přerušil činnost k 30. listopadu 2010. K 31. pro­sinci 2010 jsem evidoval nezaplacené pohledávky ve výši 130 000 korun. Předpokládám, že činnost obnovím od 1. dubna 2011. Nevím zda výše uvedené nezaplacené pohledávky mám zdanit za rok 2010 podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů, a když ano, tak ve kterém řádku daňového přiznání mám toto uvést? Musím případně upravit základ daně za rok 2010, když obnovím činnost ještě v březnu 2011, tedy do termínu pro podání přiznán za rok 2010?

V případě přerušení či ukončení činnosti musíte základ daně upravit o evidované závazky/pohledávky a další položky uvedené ve vámi citovaném ustanovení zákona o daních z příjmů. Upravuje se základ daně za zdaňovací období předcházející dni ukončení/přerušení podnikatelské činnosti, ve vašem případě tedy jde o rok 2010.

V daňovém přiznání se úpravy zaznamenají do tabulky E v Příloze 1. Pokud bude vaše činnost obnovena do termínu pro podání daňového přiznání, pak se na vás povinnost upravit základ daně v souladu s ustanovením § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů nevztahuje. Čtěte více: Při neohlášeném přerušení živnosti platíte zálohy. Období se započítá i do přehledů

Zrušené životní pojištění

Při zrušeném životním pojištění musím v roce zrušení navýšit příjmy o celkovou částku uplatňovaných odpočtů. Je to za celou dobu uplatňování nebo je to omezeno na nějakou dobu zpětně? A kam do daňového přiznání mám tuto částku zapsat?

Povinnost, kterou uvádíte, vyplývá z ustanovení § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů (viz poslední, poměrně dlouhá věta). Vrací se všechny dříve uplatněné odpočty od základu daně, není tam omezení – kolik let zpětně.

Na druhou stranu, výjimkou jsou pojistné smlouvy, jejichž rezerva či kapitálová hodnota je převedena na novou smlouvu splňující podmínky pro uplatnění odpočtu.

V roce zrušení pojistné smlouvy jsou v minulosti uplatněné odpočty považovány za příjem dle § 10 zákona o daních z příjmů, patří tedy mezi tzv. „ostatní příjmy“.

Tyto ostatní příjmy jsou zapisovány do Přílohy č. 2 přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Čtěte více: Nezdanitelné částky v daňovém přiznání.

Pozn.: Texty byly redakčně upraveny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).