Hlavní navigace

Investiční aktivita skomírá. Vyřeší to leasing?

6. 10. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Společnostem chybí peníze na investice, ale své podnikání zastavit nechtějí. Jistou naději může představovat leasing, který sice v konečném důsledku nemusí vyjít levněji, ale podnik díky němu bude moci fungovat dál.

Leasing, jehož význam pochází z anglického slova „pronájem“, je především finančním produktem. Nabízejí jej banky či specializované instituce a ve své podstatě jde o specifický pronájem určité movité či nemovité věci. Podnikateli může pomoci zejména v případě investic, kdy v kase chybí dostatek likvidních prostředků. Nejčastěji se pak pronajímají věci, které se dají odepisovat pro daňové účely (například leasing aut a strojů).

Avšak i do této oblasti pronikla hospodářská krize v podobě poklesu investiční aktivity a celkového útlumu ekonomiky. V České republice byly v prvním pololetí 2009 financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za cca 23,5 miliard korun, hlásá zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR, kterou zpracovává Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA). U patnácti největších společností pak meziroční snížení vyčíslila na pokles o 54 procent. Ekonomická krize se odráží i u nás. Uzavírá se méně leasingových smluv, potvrzuje negativní dopady krize Jan Dryák ze společnosti ČSOB leasing.

Leasing – smlouva, kterou jedna strana s podnikatelským záměrem přenechává druhé straně, tzv. leasingovému nájemci, určitý předmět k užívání za úplatu a předem stanovených podmínek.

Operativní nebo finanční leasing?

Leasing se dělí na dva základní druhy – operativní a finanční leasing. Operativní leasing představuje pronájem věci na určitou smluvenou dobu, která je většinou kratší než odpisová doba pronajímané věci podle daňových předpisů. Délka smluvního vztahu se odvíjí od konkrétních potřeb nájemce. Po skončení smluvené doby se věc opět vrací (pokud nedojde k jiné dohodě) leasingové společnosti. Operativní leasing je tak charakteristický především užívacím aspektem.

Podle ČLFA, jejíž členové zaujímají 97 procent trhu s leasingem movitých věcí, se zájem o operativní leasing zvyšuje. Podle posledních údajů za první pololetí roku 2009 činil 26 procent z celkového leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků. V loňském roce představoval podíl operativního leasingu necelých dvacet procent. Čtěte více: Auto na leasing? Ještě letos nebo až příští rok?

Zásadní výhoda u této formy leasingu spočívá v tom, že rizika spojená s vlastnictvím, investiční rizika, riziko poklesu tržní hodnoty či riziko škody na věci nese leasingová společnost. Nájemce se také nemusí starat o provozuschopnost pronajímané věci. To totiž taktéž přísluší leasingové společnosti stejně jako povinnost hradit náklady na údržbu a opravy věci. Pokud by se na věci nějaká škoda projevila, je leasingová společnost povinna poskytnout nájemci podobnou náhradní věc.

Operativní leasing nejčastěji využijí podnikatelé, kteří nechtějí nebo nemohou investovat například do rychle se rozvíjejících technologií a módních trendů (počítače, komunikace). Své opodstatnění najde také u podnikatelů, kteří danou věc nechtějí vlastnit, ale od leasingové společnosti očekávají plný servis i s tím vědomím, že zaplatí větší množství peněz.

Finanční leasing se vyznačuje tím, že rizika a odpovědnost za provozuschopnost a užívání věci tentokrát nese nájemce. Také se uzavírá na určitou dobu. Ta je však podstatně delší než u leasingu operativního a většinou pokrývá odpisovou dobu věci. Po ukončení pronájmu může nájemce uplatnit právo (nebo má přímo povinnost) předmět leasingu odkoupit, pokud splnil všechny povinnosti stanovené smluvním vztahem. Čtěte více: Kdy je finanční leasing výhodný?

Jak využíváte možnosti pořídit majetek prostřednictvím finančního leasingu?

Finanční leasing si na českém trhu stále drží prim. Nejvíce se pronajímají stroje, zařízení a dopravní prostředky. Podle ČLFA v prvním pololetí roku 2009 představovaly tyto smlouvy 67 procent všech uzavíraných kontraktů na leasing movitých věcí. Na leasing jsme pořídili autobusy a auta, svěřuje se Radim Jančura, majitel společnosti Student Agency. Nejvíce leasingových smluv uzavírá právě soukromý sektor. Dvě pětiny smluv se pak řadí do odvětví průmyslu a stavebnictví.

Dražší než úvěr, ale mnohdy se vyplatí

Leasing obecně s sebou nese jak výhody, tak i nevýhody. Nespornou výhodou je, že je leasing dostupnější než úvěr. Představuje tak snadnější možnost financování investic nebo takových projektů, kdy je úvěr obtížný či nemožný. Kapitál, který by podnikatel vložil do investice, pak lze využít pro jiné účely. Leasing tak ovlivňuje finanční ukazatele podniku (cash flow, likviditu, nákladovost). Pomáhá také lépe čelit inflaci.

Podnikatel, který leasing poskytuje, také může využít výhod spojených s účetnictvím. Investici lze totiž odepisovat zkráceně. Leasingový nájemce si zase po splnění právních předpisů může leasingové splátky řadit do nákladů. Také možnost sjednat leasingové splátky podle potřeb nájemce může některým podnikatelům usnadnit rozhodování, zda uzavřít leasingovou smlouvu. Ty lze totiž pružně nastavit například v závislosti na sezónnosti či skutečném výkonu pronajímané věci. My máme s českými leasingovými společnostmi ty nejlepší zkušenosti, referuje Jančura. Čtěte více: Začaly platit zrychlené odpisy u aut, strojů nebo zařízení

Leasing však není výhodný za všech okolností. Obecně platí, že leasovaná věc se podnikateli prodraží více než úvěr nebo nákup za hotové. Naše společnost leasing nevyužívá. Veškerý majetek je v našem vlastnictví, přiznává mluvčí Sekyra Group Radek Polák. Také vlastnická práva k věci jsou omezena, neboť majitelem zůstává stále leasingová společnost. Nakládání s věcí stejně jako možnosti úprav jsou tedy výrazně limitovány konkrétními podmínkami ve smlouvě, které bývají vůči nájemci většinou dosti přísné. Přesto se v některých situacích riziko vyplývající z vlastnictví věci přesunuje na nájemce. Týká se to především případů odcizení nebo totálního zničení předmětu (pokud není poskytnuta náhrada od pojišťovny v plné výši).

Ani možnost odstoupení od leasingové smlouvy není vůči nájemci příliš přívětivá. I když smlouva vypovězení umožňuje, vystavuje se nájemce riziku vysokého penále. Riziko se může také objevit v souvislosti s bankrotem leasingové společnosti. Pronajímanou věc totiž musí podnikatel vrátit vlastníkovi. Po skončení leasingu většinou obdrží nájemce předmět téměř nebo zcela odepsaný. Ztrácí se tak daňová výhoda, i když je věc stále provozuschopná. Čtěte více: Kdy jsou zaplacené daně daňově uznatelným výdajem?

Předčasné ukončení leasingu

V některých situacích je podnikatel donucen leasingovou smlouvu ukončit ještě před dovršením sjednané doby. Na takové případy by ale měl myslet již při uzavírání smlouvy. Obě strany by si tak měly vzájemně vymezit práva a povinnosti, aby následně nedošlo k problémům a nesrovnalostem s vyrovnáváním. Obecná právní úprava sice vypořádání závazků obsahuje, ale jde jen o obecné vymezení. Čtěte více: Co dělat, když obchodní partner neplatí?

Důvodů k vypovězení smlouvy může být několik:

školení účto leden 23 Kučerová

  • Ukončení ze strany pronajímatele (odstoupení od smlouvy na základě hrubého porušení povinností či práv nájemcem, ukončení smlouvy dohodou)
  • Ukončení ze strany nájemce (odkoupení věci před sjednanou lhůtou, odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy dohodou)
  • Postoupení smlouvy dalšímu nájemci (cese)
  • Poškození nebo zničení pronajímané věci
  • Zcizení věci

Postup při vypovídání smlouvy se pak může lišit v závislosti na události a společnosti, se kterou je leasingová smlouva uzavřena. Obecně lze ale říci, že většina společností vyžaduje nejprve zaslání písemné žádosti o předčasném ukončení leasingové smlouvy. Pak si ponechává určitý čas k vyčíslení finančního vyrovnání. To může zahrnovat několik druhů poplatků. Objevit se mezi nimi může například úhrada dosud nezaplacených splátek, poplatek za nedodržení financování, poplatek v souvislosti s výdaji na ukončení leasingové smlouvy, smluvní pokuty, náhrady škody, úroky z prodlení či poplatek za převod do vlastnictví nájemce. Výsledkem bývá pak převod vlastnictví k pronajímané věci na nájemce.

Leasing v českém právu

Leasing jako takový není v českém právu zmiňován. Leasingová smlouva se uzavírá jako inominátní (nepojmenovaná). Řídí se tak obecně platnými předpisy obchodního zákoníku, kdy se požadovaná specifika leasingu musí objevit v obsahu smlouvy. Z hlediska daní se leasing promítá v zákoně č. 586/92 Sb., o daních z příjmů a zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Účtování leasingu se pak řídí § 28 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, kdy se mluví o tom, že majetek odpisuje účetní jednotka, která jej poskytuje jiné osobě k užívání na základě smlouvy o finančním leasingu.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).