Hlavní navigace

ZEAS Mančice, a.s.

Firma ZEAS Mančice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4573, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 010 352 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25110012

Sídlo:

Rašovice 91, 285 04

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 2. 1997

DIČ:

CZ25110012

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4573, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ZEAS Mančice, a.s. od 28. 2. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 28. 2. 1997

adresa

91
Rašovice 28504 od 23. 6. 2014

adresa

Smetanova 479
Uhlířské Janovice 28504 do 22. 7. 2008 od 28. 2. 1997

Předmět podnikání

Zemědělská výroba od 23. 6. 2014

Zaměření zemědělské výroby: a) rostlinná výroba zahrnující: - pěstování rostlin pro technické použití b) živočišná výroba zahrnující: - chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů do 23. 6. 2014 od 21. 7. 2010

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 7. 2008

Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 22. 7. 2008 od 28. 2. 1997

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 23. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 31. 10. 2017 od 23. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 31. 10. 2017 od 23. 6. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti ZEAS Mančice, a.s. přijala dne 2.12.2013 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti ZEAS Mančice, a.s., se sídlem Rašovice 91, PSČ 285 04, IČO 25110012, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 4573 (dále jen „společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoník u, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO 45148210 (dále jen „hlavní akcionář"). Toto ur čení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na j méno, a to 14 108 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 136,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,44% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to je 95,44%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1 081,-- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 136,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s§ 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým pos udkem č. 2133-3/13 ze dne 21. 10. 2013 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419 (dále jen „obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a j eho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro pos kytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. do 18. 3. 2014 od 16. 12. 2013

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 10. 12. 2009 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvod snížení základního kapitálu: důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada dosažených ztrát převedených na účet výsledek hospodaření minulých let v celkové výši 13.948.859,04 Kč. Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 14.782.000,- Kč o částku 12.771.648,- Kč na výslednou výši základního kapitálu 2.010.352,- Kč. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům, a to ani zčásti a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I. základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let, a to snížením základního kapitálu o částku 12.771.648,- Kč, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií, vypořádáním dosažen é ztráty minulých let ve výši 12.771.648,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty akcí, a to poměrně u všech 14782 kusů akcií společnosti v poměru 1000:136, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 136,- Kč v souladu s ust. § 213 odst. 2. ObchZ. Snížení jmenovité hodnoty listinný ch akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta k předložení listinných akcií k výměně: lhůta činí 30 dnů od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ. pro případ prodlení s předložením akcií pro výměnu. do 22. 12. 2009 od 17. 12. 2009

Základní jmění ve výši 8 357 000,- Kč se zvyšuje o Kč 643 000,-, přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to maximálně o 19 368 000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií v počtu nejméně 643 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1 000,- v listinné podobě maximálně se bude upisovat 19 368 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Pokud bude při upisování překročena navrhovaná výše zvýšení základního jmění o konečné částce zvýšení rozhodne dozorčí rada společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204 a obchodního zák. o přednostním právu. Akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace,vlastníkům pohledávek z titulu majetkového podílu z transformace Zemědělského družstva Jindice se sídlem Uhlířské Janovice, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, IČ:00104566. Upisování se bude provádět v sídle společnosti, tj. Uhlířské Janovice, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení o zapsání usnesení dnešní řádné valné hromady do obchodního rejstříku, bude trvat 60 dnů. Upisování bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. Úpis může být proveden rovněž formou tzv. individuálního listu upisovatele, který musí mít ověřený podpis a musí být doručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 60 dnů od zahájení upisování. Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být pouze pohledávky z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona 42/1992 Sb. uplatněných fyzickými osobami vůči majetku Zemědělského družstva Jindice se sídlem v Uhlířských Janovicích, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, IČ: 00104566, zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. Hodnota nepeněžitého vkladu byla oceněna znaleckými posudky ing. Zdeňka Maňáka, čj. 1137-102/97 ze dne 7.6.1997 a ing. Pavla Josefíka, čj. 10/97 ze dne 11.6.1997, které řádná valná hromada schválila. Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost tj. dnem úpisu. Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat další převody majetku zemědělského družstva Jindice za postoupené pohledávky na společnost ZEAS Mančice, a.s., která má v předmětu podnikání zapsanou "zemědělskou výrobu", přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru. do 22. 1. 1999 od 30. 9. 1997

Rozsah splacení základního jmění : 100% do 22. 1. 1999 od 28. 2. 1997

Akcie společonsti jsou kmenové a jsou vydány v listinné podobě do 23. 6. 2014 od 28. 2. 1997

Omezení převoditelnosti akcií : akcie lze platně převádět jen na základě předchozího písemného souhlasu představenstva. Převod je možný pouze mezi akcionáři a na příbuzné v řadě přímé, i v těchto případech je k platnosti převodu nutný předchozí souhlas představenstva. do 23. 6. 2014 od 28. 2. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 010 352 Kč

od 22. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 14 782 000 Kč

do 22. 12. 2009 od 22. 1. 1999

Základní kapitál

vklad 8 357 000 Kč

do 22. 1. 1999 od 28. 2. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 010 352 Kč, počet: 1 od 7. 5. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 010 352 Kč, počet: 1 do 7. 5. 2021 od 27. 9. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 136 Kč, počet: 14 782 do 27. 9. 2019 od 23. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 136 Kč, počet: 14 782 do 23. 6. 2014 od 22. 12. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 14 782 do 22. 12. 2009 od 22. 1. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 357 do 22. 1. 1999 od 28. 2. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Václav Civín

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

vznik funkce: 1. 1. 2022

Polepy 118, 280 02, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Jaromír Jeřábek

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 1. 3. 2020

vznik funkce: 1. 3. 2020

Vavřinec 101, 285 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 2. 7. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Václav Civín

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 3. 2020

zánik členství: 31. 12. 2020

Polepy 118, 280 02, Česká republika

Miroslav Macháček, DiS.

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2020 - Poslední vztah: 7. 2. 2022

vznik členství: 1. 3. 2020

zánik členství: 31. 12. 2021

vznik funkce: 1. 3. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2021

Myštěves 77, 503 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Luboš Novotný

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2019 - Poslední vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 2. 7. 2019

zánik členství: 29. 2. 2020

vznik funkce: 2. 7. 2019

zánik funkce: 29. 2. 2020

Čs. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Ing. Zdeněk Formáček

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2017 - Poslední vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 1. 10. 2017

zánik členství: 29. 2. 2020

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Ing. Jan Mikulka

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 29. 2. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 29. 2. 2020

Suchdol 2, 284 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Luboš Novotný

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2019

Čs. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Ing. Jan Klepal

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2015

Tři Dvory 321, 280 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2014

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Luboš Novotný

předseda představenstva

První vztah: 29. 8. 2011 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Čs. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Ing. Jan Klepal

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2011

vznik členství: 23. 6. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2011

Tři Dvory 321, 280 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jan Klepal

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2011 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Tři Dvory 321, 280 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jaromír Jeřábek

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 8. 2011 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Vavřinec 101, 285 04, Česká republika

Ing. Roman Kubíček

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2010 - Poslední vztah: 29. 8. 2011

vznik členství: 18. 8. 2010

zánik členství: 22. 6. 2011

Tyršova 593/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Roman Kubíček

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2010 - Poslední vztah: 29. 8. 2011

vznik členství: 18. 8. 2010

zánik členství: 22. 6. 2011

Tyršova 593/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Skopal

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2009 - Poslední vztah: 27. 9. 2010

vznik členství: 11. 6. 2009

zánik členství: 17. 8. 2010

Výšovice 165, 798 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Skopal

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2009 - Poslední vztah: 9. 7. 2009

vznik členství: 12. 3. 2009

zánik členství: 11. 6. 2009

Výšovice 165, 798 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaromír Jeřábek

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2008 - Poslední vztah: 29. 8. 2011

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 22. 6. 2011

vznik funkce: 14. 9. 2007

zánik funkce: 22. 6. 2011

Vavřinec 101, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Ing. Jan Klepal

předseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2008

vznik členství: 14. 9. 2007

vznik funkce: 14. 9. 2007

Tři Dvory 190, 280 02, Česká republika

Ivo Kohoutek

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2008 - Poslední vztah: 23. 6. 2009

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 12. 3. 2009

Sídliště Sport 864, Kostelec na Hané, Česká republika

Ing. Jan Klepal

předseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2008 - Poslední vztah: 29. 8. 2011

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 22. 6. 2011

vznik funkce: 14. 9. 2007

zánik funkce: 22. 6. 2011

Tři Dvory 321, 280 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jaromír Jeřábek

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2008

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 27. 6. 2008

vznik funkce: 14. 9. 2007

zánik funkce: 27. 6. 2008

Vavřinec 101, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Ing. Jan Klepal

předseda představenstva

První vztah: 11. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2008

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 27. 6. 2008

vznik funkce: 14. 9. 2007

zánik funkce: 27. 6. 2008

Tři Dvory 190, 280 02, Česká republika

Pavel Vízner

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2008

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 27. 6. 2008

Vavřinec 99, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Jana Šulcová

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2008

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 27. 6. 2008

Kralice 43, Chlístovice, 285 04, Česká republika

František Kmoch

člen představenstva

První vztah: 11. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2008

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 27. 6. 2008

Vidice 46, 284 01, Česká republika

Jaroslav Fanta

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2006 - Poslední vztah: 11. 1. 2008

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 14. 9. 2007

Rašovice 8, 285 04, Česká republika

Miloslav Černík

předseda

První vztah: 22. 4. 2003 - Poslední vztah: 11. 1. 2008

vznik členství: 28. 2. 1997

zánik členství: 14. 9. 2007

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 14. 9. 2007

Polní 161, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Antonín Mokrý

člen

První vztah: 22. 4. 2003 - Poslední vztah: 26. 7. 2006

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 19. 5. 2006

Pašinka 21, 280 02, Česká republika

Zdeněk Černušák

místopředseda

První vztah: 22. 4. 2003 - Poslední vztah: 11. 1. 2008

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 14. 9. 2007

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 14. 9. 2007

V Břízách 525, Kolín II., 281 02, Česká republika

Jaroslav Fanta

člen

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 22. 4. 2003

vznik členství: 28. 2. 1997

zánik členství: 7. 6. 2002

Jindice 8, Rašovice, 285 03, Česká republika

Miloslav Černík

místopředseda

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 22. 4. 2003

vznik členství: 28. 2. 1997

vznik funkce: 28. 2. 1997

zánik funkce: 7. 6. 2002

Polní 161, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Jan Váňa

předseda

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 22. 4. 2003

vznik členství: 28. 2. 1997

zánik členství: 7. 6. 2002

vznik funkce: 28. 2. 1997

Jindice 50, Rašovice, 285 03, Česká republika

František Kmoch

člen

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 11. 1. 2008

vznik členství: 26. 5. 2000

zánik členství: 14. 9. 2007

Vidice 46, Miskovice, 285 01, Česká republika

Milada Vydrová

člen

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 11. 1. 2008

vznik členství: 28. 2. 1997

zánik členství: 14. 9. 2007

Vavřinec 43, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Eva Hrabánková

člen

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 11. 1. 2008

vznik členství: 26. 5. 2000

zánik členství: 14. 9. 2007

Chmeliště 29, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Milada Vydrová

člen

První vztah: 29. 9. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

Vavřinec 43, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Milada Vydrová

člen

První vztah: 28. 2. 1997 - Poslední vztah: 29. 9. 1997

Vavřicnec 43, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Miloslav Černík

místopředseda

První vztah: 28. 2. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

Za sokolovnou 601, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Jan Váňa

předseda

První vztah: 28. 2. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

Starý Kolín 312, PSČ 281 23, Česká republika

Stanislav Borik

člen

První vztah: 28. 2. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

Boženy Němcové 546, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Radoslav Čuchal

člen

První vztah: 28. 2. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

Žíšov 332, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Jaroslav Fanta

člen

První vztah: 28. 2. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

Jindice 8, PSČ 285 03, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost s amostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kte rou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 7. 5. 2021

Členové představenstva zastupují společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Jednotlivý člen představenstva může v určitém rozsahu nebo po určitou dobu zastupovat společnost samostatně, jen j estliže ho k tomu představenstvo pověří svým rozhodnutím. To nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle pravidla uvedeného v předešlé větě dva členové představenstva společn ě, zmocněn k určitému právnímu jednání.

do 7. 5. 2021 od 27. 9. 2019

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 27. 9. 2019 od 31. 10. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Právní jednání vůči zaměstnancům vykonává samostatně předseda představenstva nebo usnesením představenstva pověřený člen představenstva.

do 31. 10. 2017 od 27. 1. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen předst avenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 27. 1. 2017 od 23. 6. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně tři členové představenstva. b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 23. 6. 2014 od 9. 7. 2009

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představestva.Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jedanjí společně ale spoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, s to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je mu udělena představenstvem.

do 9. 7. 2009 od 22. 7. 2008

Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva, nebo pověřený člen představenstva.

do 22. 7. 2008 od 22. 1. 2008

Způsob jednání za společnost : Za společnost jedná : - předseda nebo místopředseda představenstva při ústní formě, - předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představednstva při písemné formě, - ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 22. 1. 2008 od 29. 9. 1997

Způsob jednání za společnost : Za společnost jedná : - předseda nebo místopředseda představenstva při ústní formě, - předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představednstva při písemné formě, - ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci. Podepisování za spolenčost se děje tak, že k vyytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 29. 9. 1997 od 28. 2. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jakub Bojanovský

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 1. 4. 2021

Mánesova 69/46, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Luboš Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 1. 3. 2020

Čs. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Josef Kaluha

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 2. 7. 2019

vznik funkce: 2. 7. 2019

Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jaromír Jeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2019 - Poslední vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 29. 2. 2020

Vavřinec 101, 285 04, Česká republika

Jindřich Macháček

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2019 - Poslední vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 31. 3. 2021

Dolní Kralovice 49, 257 68, Česká republika

Jindřich Macháček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2017 - Poslední vztah: 27. 9. 2019

vznik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 27. 9. 2019

Dolní Kralovice 49, 257 68, Česká republika

Jaromír Jeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 27. 9. 2019

vznik členství: 1. 7. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2015

Vavřinec 101, 285 04, Česká republika

Ing. Jan Mikulka

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2015

Suchdol 2, 284 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Mikulka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Velké Valy 1852/4, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 10. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2017

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 10. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2017

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Josef Kaluha

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2019

Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Formáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2012 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 22. 6. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2014

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Ing. Zdeněk Formáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2012 - Poslední vztah: 14. 8. 2012

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 7. 3. 2012

zánik funkce: 21. 6. 2012

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Rudolf Vančura

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2011 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Vodranty 28, 286 01, Česká republika

Ing. Roman Kubíček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2011

vznik členství: 23. 6. 2011

Arbesova 100, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Roman Kubíček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2011 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Arbesova 100, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Dagmar Šafrová

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2011 - Poslední vztah: 12. 3. 2012

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 6. 3. 2012

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 6. 3. 2012

Černohorského 1863, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Jan Mikulka

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2011

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 22. 6. 2011

vznik funkce: 1. 3. 2011

zánik funkce: 22. 6. 2011

Velké Valy 1852/4, Nymburk, 288 02, Česká republika

Rudolf Vančura

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2008 - Poslední vztah: 29. 8. 2011

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 22. 6. 2011

Vodranty 28, 286 01, Česká republika

Miloslava Šaňková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2008 - Poslední vztah: 29. 8. 2011

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 22. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2008

zánik funkce: 22. 6. 2011

Žíšov 30, Vavřinec, 285 04, Česká republika

Ing. Luboš Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 28. 2. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2008

zánik funkce: 28. 2. 2011

Čs. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Rudolf Vančura

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2008

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 27. 6. 2008

Vodranty 28, 286 01, Česká republika

Miloslava Šaňková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2008

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 27. 6. 2008

vznik funkce: 14. 9. 2007

zánik funkce: 27. 6. 2008

Žíšov 30, Vavřinec, 285 04, Česká republika

Ing. Luboš Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2008

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 27. 6. 2008

vznik funkce: 14. 9. 2007

zánik funkce: 27. 6. 2008

Čs. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Jiří Losinecký

člen

První vztah: 27. 9. 2005 - Poslední vztah: 11. 1. 2008

zánik členství: 14. 9. 2007

vznik funkce: 27. 5. 2005

Rašovice 23, 285 04, Česká republika

Jaroslava Koutová

člen

První vztah: 27. 9. 2005 - Poslední vztah: 11. 1. 2008

zánik členství: 14. 9. 2007

vznik funkce: 27. 5. 2005

Vavřinec 39, 285 04, Česká republika

Miloslava Šaňková

předseda

První vztah: 22. 4. 2003 - Poslední vztah: 11. 1. 2008

vznik členství: 26. 5. 2000

zánik členství: 14. 9. 2007

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 14. 9. 2007

Žíšov 30, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Ludmila Nováková

místopředseda

První vztah: 22. 4. 2003 - Poslední vztah: 11. 1. 2008

vznik členství: 26. 5. 2000

zánik členství: 14. 9. 2007

vznik funkce: 7. 6. 2002

zánik funkce: 14. 9. 2007

Netušil 28, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Josef Brandejský

člen

První vztah: 22. 4. 2003 - Poslední vztah: 27. 9. 2005

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 27. 5. 2005

Rašovice 2, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Jitka Balvínová

člen

První vztah: 22. 4. 2003 - Poslední vztah: 27. 9. 2005

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 27. 5. 2005

Nad Parkem 753, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Milan Semerád

člen

První vztah: 22. 4. 2003 - Poslední vztah: 11. 1. 2008

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 14. 9. 2007

Žíšov 57, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

František Chalupa

člen

První vztah: 22. 4. 2003 - Poslední vztah: 11. 1. 2008

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 14. 9. 2007

Netušil 5, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Zdeněk Černušák

člen

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 22. 4. 2003

vznik členství: 28. 2. 1997

zánik členství: 7. 6. 2002

V břízách 525, Kolín II, 281 02, Česká republika

Josef Švarc

místopředseda

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 22. 4. 2003

vznik členství: 28. 2. 1997

zánik členství: 7. 6. 2002

vznik funkce: 28. 2. 1997

Mančice 14, Jindice, 285 03, Česká republika

Josef Beneš

předseda

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 22. 4. 2003

vznik členství: 28. 2. 1997

zánik členství: 7. 6. 2002

vznik funkce: 28. 2. 1997

Žíšov 24, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Miloslava Šaňková

člen

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 22. 4. 2003

Žíšov 30, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Ludmila Nováková

člen

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 22. 4. 2003

Netušil 28, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Ing. Břetislav Petržilka

člen

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 22. 4. 2003

vznik členství: 28. 2. 1997

zánik členství: 7. 6. 2002

U krbu 3107/28, Praha 10, 100 00, Česká republika

RNDr. Petr Couf

člen

První vztah: 28. 2. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

Horoměřice, PSČ 252 62, Česká republika

Josef Hendrych

člen

První vztah: 28. 2. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

9. května 727, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Zdeněk Černušák

člen

První vztah: 28. 2. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

V břízách 525, Kolín II, 281 02, Česká republika

Ing. Břetislav Petržilka

člen

První vztah: 28. 2. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

U krku 3107/28, Praha 10, 100 00, Česká republika

Josef Švarc

místopředseda

První vztah: 28. 2. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

Mančice 14, Jindice, 285 03, Česká republika

Josef Beneš

předseda

První vztah: 28. 2. 1997 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

Žíšov 24, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

ZZN Polabí, a.s.

První vztah: 18. 3. 2014

K Vinici 1304, Kolín, 280 02

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Josef Kaluha

  člen představenstva

  Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

 • Ing. Václav Civín

  předseda představenstva

  Polepy 118, 280 02, Česká republika

 • JUDr. Věra Kličková

  místopředseda dozorčí rady

  Dělnická 782, Kolín, 280 02, Česká republika

 • Martin Bobek

  člen představenstva

  Žitná 7247/6, Bratislava, Slovenská republika

 • Ing. Jan Otčenášek

  člen dozorčí rady

  Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Serbus

  místopředseda představenstva

  Revoluční 364/52, Poděbrady, 290 01, Česká republika

 • Ing. Radek Zíta

  předseda dozorčí rady

  V Polích 184, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Akcionáři

ZZN Polabí, a.s., IČ: 45148210

K Vinici 1304, Česká republika, Kolín, 280 02

od 18. 3. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 2. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 7. 2008
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).