Hlavní navigace

Kamenné pobočky e-shopu

Každá provozovna musí splňovat požadavky dle živnostenského zákona, zejména se jedná o příslušné stavební, hygienické či požární předpisy. Internetový prodej potravin je přísnější na předpisy ochraňující spotřebitele – skladování zboží za odpovídajících podmínek, správné označení potravin, zabránění kontaminace potravin jinými nežádoucími látkami, dodržování čistoty užívaných prostor, zdravotně způsobilý personál apod. 

Prostory určené pro kamennou pobočku musí vyhovovat stavebním předpisům. Znamená to, že stavba smí být užívána pouze a jenom k tomu účelu, k jakému byla „zkolaudována“. Případnou změnu v užívání prostor je nutné nahlásit příslušnému stavebnímu úřadu a doložit příslušnými doklady. Dle účelu, ke kterému má být stavba určena je rovněž nezbytné stanovisko krajské hygienické stanice a  vyjádření od požárního dozoru hasičského záchranného sboru kraje. 

Návrh na vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby obsahuje:

  • jméno (název) a adresu (sídlo) vlastníka stavby
  • označení stavby
  • uvedení nového způsobu užívání stavby, v našem případě provozování určité živnosti

K návrhu se připojí:

  • dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých prostorů
  • doklad o vlastnickém právu ke stavbě (výpis z evidence nemovitostí ne starší 3 měsíců), popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou ve způsobu jejího užívání, není-li navrhovatel vlastníkem stavby (nájemní smlouva)
  • doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, pokud byla předem o návrhu vedena, a rozhodnutí, stanoviska, posouzení, popřípadě jiná opatření orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy (vždy vyjádření Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru)
  • kolaudační rozhodnutí, popřípadě stavební povolení, ze kterého je zřejmé, k jakému účelu byla stavba povolena anebo ověřená dokumentace skutečného provedení stavby.

Pro pracovníky je třeba zřídit šatnu, případně vyhrazený prostor pro ukládání civilního oděvu a obuvi. Záchod musí být umístěn v docházkové vzdálenosti max. do 120 m. Počet záchodů záleží na počtu žen a mužů, počítá se 1 sedadlo na 10 žen a 1 sedadlo na 10 mužů. Na pracovišti do 5 zaměstnanců lze zřídit 1 společný záchod. Před záchodem se zřizuje záchodová předsíň vybavená umyvadlem s tekoucí vodou. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).